Cross-site scripting
Cross-site scripting (XSS) je metoda narušení WWW stránek využitím bezpečnostních chyb ve skriptech (především neošetřené vstupy). Útočník díky těmto chybám v zabezpečení webové aplikace dokáže do stránek podstrčit svůj vlastní javascriptový kód, což může využít buď pouze k poškození vzhledu stránky, jejímu znefunkčnění, získávání citlivých údajů návštěvníků stránek nebo obcházení bezpečnostních prvků aplikace. Často je též využíván při a phishingu tak že je skrze XSS zranitelnosti uživateli ukázán jiný obsah na jinak důvěryhodné stránce.

Ukázky útoku
Typ 1
Většinou se označuje jako lokální nebo DOM based. Lze ji využít i na statických stránkách a jde o neošetřené přenesení proměnné z URL adresy do javascriptu. Pro ilustraci si představme že máme html stránku s následujícím kódem:

<SCRIPT>
var pos=document.URL.indexOf("jmeno=")+6;
document.write("Ahoj "+document.URL.substring(pos,document.URL.length));
</SCRIPT>
a na stránku vstoupíme přes standardní odkaz

http://URL/stranka.html?jmeno=Alice
stránka standardně vypíše pouze „Ahoj Alice“. Útočník však může odkaz pozměnit na

http://URL/stranka.html?jmeno=<script>alert('Toto je úspěšný XSS útok.');</script>
a tím vykoná zákeřný kód.

Tento vektor útoku (stejně jako u typu 2) stojí a padá na přístupu přes upravenou url a většinou je takto i snadno odhalitelný pomocí prosté logiky. Pokud na stránku přijdete přes normální odkaz, tak se zachová tak jak má.

Typ 2
Označuje se jako non-persistent nebo reflected. Je postaven na úpravě části URL která se interpretuje do stránky jako její součást, například jako nadpis. Pokud do URL adresy přidáme svůj kód který není před interpretací upraven, tak se stránka v prohlížeči zachová, jako by námi vložený kód byl její součástí. Tato zranitelnost se týká především stránek s generovaným obsahem, pro příklad používáme php a někde ve zdrojovém kódu máme

<?php echo $_GET['nadpis']; ?>
stačí uživateli podstrčit adresu upravenou například takto:

http://URL/stranka.php?nadpis=cokoliv<script>alert('Toto je úspěšný XSS útok.');</script>
Typ 3
Je označován jako persistent, stored nebo second-order protože dojde k přímé a trvalé modifikaci obsahu stránky. Jde o často využívanou možnost, protože na takto napadené stránky nemusíte vstoupit přes upravený odkaz. Vzniká pokud je obsah stránky generován z databáze. Náš javascript jednoduše vložíme třeba jako součást komentáře - spolu s ním se uloží do databáze a je následně zobrazen všem lidem, kteří si takovýto komentář zobrazí.

Ahoj, super <script>alert('Toto je úspěšný XSS útok.')</script>stránky!
Obrana
Na straně serveru
Při vkládání dat od uživatele do HTML stránky odfiltrovat „nebezpečné“ znaky z uživatelského vstupu resp. je převést na příslušné HTML entity ( < za &lt;, > za &gt; atd.), na což lze použít ad hoc funkce (např. v jazyce PHP je to funkce htmlspecialchars).
Pokud se jedná sice o textové parametry, ale z omezené množiny hodnot, lze zvážit indexace této množiny a přenášení pouze číselného indexu, který lze před výstupem (podle možností daného skriptovacího jazyka) implicitně přetypovávat na celé číslo.
Účinný příklad obrany v jazyce PHP
Pokud na stránce využíváme mnoho vstupních parametrů (superglobálních proměnných: $_POST, $_GET, ..), můžeme je ošetřit najednou pomocí následujícího skriptu:

/*
Ošetření vstupních superglobálních proměnných
*/
function htmlspecialcharsRecursive(&$val) {
/*
Funkce pro rekurzivní ošetření hodnot i klíčů metodou htmlspecialchars
*&$val reference na hodnotu
*/
if(is_array($val)) { //zjistí zda $val je pole
$keys = array_keys($val); //načte všechny klíče tohoto pole
foreach($keys As $key) { //projde celé pole
$value = htmlspecialcharsRecursive($val[$key]); //pokračuje v rekurzi
unset($val[$key]); //smaže původní klíč
$val[htmlspecialchars($key)] = $value; //vytvoří prvek s ošetřeným klíčem i hodnotou v původním poli
}
}
else
$val = htmlspecialchars($val); //pokud $val není pole pouze ošetří hodnotu

return $val; // vrací $val, nutné pro rekurzi
}

function fixSuperglobals() {
/*
Ošetří superglobální proměnné proti XSS
*/
$superglobals = array(&$_GET, &$_POST, &$_COOKIE, &$_REQUEST); //pole vstupních superglobálních proměnných
foreach ($superglobals As &$process) { //projde pole
htmlspecialcharsRecursive($process); //provede rekurzivní ošetření
}
//odstranění zbytečných proměnných
unset($process);
unset($superglobals);
}


fixSuperglobals(); //zavoláme funkci, která nám ošetří všechny vstupní superglobální proměnné

/*
Nyní jsou superglobální proměnné ošetřené proti Cross-site scripting.
*/
Tento skript nám ošetří PHP kód proti Cross-site scripting (XSS) útokům. Pokud pracujeme ještě s databází, je nutné ošetřit skript také proti SQL injection!

Na straně uživatele
Na straně uživatele vpodstatě obrana neexistuje. Lze sice vypnout JavaScript ovšem mnoho stránek tím prakticky znefunkčníne a drtivá většina prohlížečů ji má zapnuto. Je třeba si ale uvědomit, že o zamezení možnosti cross-site scriptingu by se měl postarat skript na straně serveru.