Injekce rámců

Ochranu pred zdvojenými rámcami poskytuje obvykle firmware WLAN

zariadenia, a to pomocou poľa Sequence number v hlavičke. WEP šifruje a zabezpečuje

pomocou ICV iba dátovú časť rámcov. Špecifikácia WEP umožňuje opakovanie sa IV

a kľúč je statický – je teda možné ľubovoľný zachytený rámec znovu vyslať. Aby nebol

identifikovaný ako zdvojený, postačuje zmeniť Sequence number.

Reinjekciou rámcov môžeme dosiahnuť rôzne ciele:

· marenie toku dát,

· celkové zvýšenie prevádzky na sieti za účelom zachytiť čo najviac

rôznych IV pre FMS/KoreK útoky (viď. 4.7 a 4.8),

· zvýšenie ARP (Address Resolution Protocol, protokol na zisťovanie adries)

prevádzky pre Kleinov útok (viď. 4.9).