Aplikační virtualizace a distribuce virtualizovaných aplikací pomocí System Center Configuration Manager 2007 R2

Červnový seriál jsme tentokrát zaměřili na zajímavé technologie a novinky v oblasti konfiguračního řízení a správy, tedy produktu System Center Configuration Manager 2007 (ConfigMgr) R2. V průběhu 4 dílného seriálu se seznámíme s novými možnostmi distribuce aplikací, vysvětlíme si výhody Native Mode a nakoukneme pod pokličku v.Next verze, která nedávno byla uvolněna na stránce connect.microsoft.com v prvním beta vydání.

První zajímavou technologií v ConfigMgr 2007 R2, která nám uvízla v pomyslném hledáčku, je poskytování balíčků virtualizovaných aplikací pomocí infrastruktury ConfigMgr 2007 R2 včetně využití technologie streamingu.

Application Virtualization Management a ConfigMgr 2007 R2

Řešení Microsoft Application Virtualization (App-V), dříve také označováno jako Microsoft SoftGrid, je řešením pro aplikační virtualizaci a streaming aplikací na koncové počítače. Microsoft získal tuto technologii od společnosti Softricity v červenci 2006.

Z pohledu nasazování virtualizovaných aplikací na cílové stanice dochází při zavedení této technologie ke značnému zjednodušení životního cyklu správy aplikací, dále pak k urychlení nasazení operačního systému a aplikací, snížení dopadů na koncové uživatele spojené s aktualizací či opravou aplikací nebo jejich vyřazením z provozu.

Mezi důležité pojmy této technologie patři sequencing a streaming, které si nyní objasníme:

Nyní si popíšeme, jak si takový balíček s virtualizovanou aplikací připravit. Pro vytvoření balíčku s virtualizovanou aplikací potřebujeme tzv. App-V Sequencer. Detailnější informace ohledně App-V Sequencingu můžete získat v SuperFlow zde.

Pro vytvoření App-V aplikace spustíme App-V Sequencer a z nabídky vybereme Create a Package.

6-3-2010 8-59-18 PM

Spustí se průvodce o šesti krocích, z nichž je pět povinných. Nejdříve pojmenujeme balíček virtualizované aplikace (nutné pro pozdější tvorbu msi balíčku) a zvolíme případně tlačítko Show Advanced Monitoring Options, které nám spřístupní možnosti Microsoft Update a rebase DDL knihoven.

6-4-2010 2-30-17 PM

V Monitor Installation fázi provedeme monitorování instalované aplikace, kterou chceme virtualizovat. Po dokončení instalace aplikace klikneme na Stop Monitoring.

6-3-2010 9-09-26 PM

Důležitá je fáze Configure Applications, kde můžeme definovat například asociace k aplikaci nebo umístění zástupců apod.

6-3-2010 9-33-01 PM

V následujícím kroku Launch Applications provedeme samotné spuštění nainstalované aplikace a případně dokonfigurujeme potřebná nastavení pro aplikaci. Tento krok je velmi důležitý pro zavaděč.

6-3-2010 9-37-04 PM

Na závěr už jen Finish.

6-3-2010 9-38-41 PM

Takto vytvořený balíček obsahuje soubory: .osd (XML definice aplikace), .sft (soubor s virtuální aplikací), .sprj (Sequencer Project), .ico (ikona) a pro potřeby ConfigMgr 2007 R2 soubor *_Manifest.xml. Soubory s příponou .sft je možné si prohlédnout pomocí nástroje Microsoft Application Virtualization SFT View který si můžete stáhnout zde.

Ve výsledném projektu sequenceru je možno ve vlastnostech zjistit nekomprimovanou velikost zavaděče (Launch Size) a samotného virtualizovaného balíčku (Package Size).

6-3-2010 9-39-34 PM

Za zmínku také stojí možnost verzování změn v projektu, které je vidět na záložce Change History.

6-4-2010 11-39-35 AM

Nyní máme k dispozici App-V balíček, který můžeme distribuovat. V příštím díle se podíváme, jak připravit infrastrukturu ConfigMgr 2007 R2 pro distribuci balíčků vytvořených pomocí Microsoft App-V Sequenceru a jak takový balíček spravovat.

Aplikační virtualizace a distribuce virtualizovaných aplikací pomocí System Center Configuration Manageru 2007 R2 (2. díl)

V minulém díle jsme si vysvětlili, jak vytvořit App-V aplikační balíček pomocí App-V Sequenceru. Dnes se zaměříme na samotnou infrastrukturu na staně Configuration Manager 2007 R2 serveru.

Configuration Manager 2007 R2 ve spolupráci s Microsoft App-V poskytuje komplexní řešení pro nasazování a aktualizování (verzování) virtualizovaných aplikací. S Configuration Managerem 2007 R2 je typická Microsoft App-V infrastruktura redukována na App-V Sequencer a App-V klienta. Configuration Manager 2007 R2 poskytuje prostor pro publikování a streaming komponent plné App-V infrastruktury. Následující obrázek ilustruje procesy a komponenty Configuration Manageru 2007 R2 a App-V potřebné pro správu virtuálních aplikací v Configuration Manageru 2007 R2.

kos1

Architektura na straně klienta

Configuration Manager 2007 R2 klient využívá funkce, které poskytuje App-V klient pro publikování virtualizované aplikace, dále pak inteligentní doručení a správu virtualizované aplikace. Následující obrázek znázorňuje App-V klientskou architekturu a komunikační vazby mezi Configuration Manager 2007 R2 klientem a App-V klientem.

kos2

 

Pro integraci obou klientů bylo přidáno několik nových vlastností. Paří sem nová možnost SFTMIME prostředí příkazové řádky, která rozšiřuje kontrolu nad klientem App-V. Dále pak přidání nové hodnoty klíče registru - OverrideURL App-V pro App-V klienta, aby aplikační balíčky měly tzv. alternativní cestu ke zdrojovému serveru. Dále pak nový WMI poskytovatel klienta App-V poskytuje přístup různým aplikacím přes WMI pro získání informací o stavech virtuálních aplikačních balíčků. Nyní je také App-V klient schopen poskytovat streaming aplikačních balíčků pomocí síťových protokolů HTTP, HTTPS a Server Message Block (SMB).

Configuration Manager 2007 R2 a App-V

Následující tabulka shrnuje minimální požadavky infrastruktury Configuration Manageru 2007 R2 potřebnou pro virtuální aplikační správu.

Komponenta

Popis

Primární síť (Primary Site)

Configuration Manager 2007 SP1/SP2 s instalací R2

Role Site Serveru

Site System, Site Server, Component Server, Distribution Point, Fallback Status Point, Management Point a Reporting Point

Distribuční body

Jeden nebo více standardních Distribution Points nebo Branch Distribution Points

Klienti

Jeden nebo více počítačů s klienty Configuration Manageru

Doporučuji mít nainstalován Service Pack 2 (SP2) který vyšel po R2 a mimo jiné přináší vylepšení v oblasti cílení instalací aplikací na user-base. Další výhodou je, že SP2 podporuje jak App-V 4.5 tak 4.6 komponenty. Tedy jinými slovy App-V 4.6 vyžaduje SP2 a není podporován v SP1.

Configuration Manager 2007 R2 konfigurace pro App-V

Po instalaci Configuration Manageru 2007 R2 je potřeba provést jeho konfiguraci pro potřeby distribuce virtualizovaných aplikačních balíčků. Konfiguraci serveru je potřeba provést na distribučních bodech a pro Configuration Manager 2007 R2 agenty.

Na distribučních bodech povolíme srtreaming pro balíčky. Tuto volbu nalezneme v konzoli ConfigMgr v Site Settings – Site Systems a na daném ConfigMgr distribučním bodě zvolíte Enable virtual application streaming s využitím protokolů HTTP/HTTPS ve vlastnostech karty Virtual Applications.

kos3

Na agentovi je potřeba povolit volbu Allow virtual application package advertisement ve vlastnostech Advertised Programs Client Agent. Tuto volbu naleznete v konzoli v Site Settings – Client Agents.

kos4

Z pohledu App-V infrastruktury (pozn.: nebereme-li v úvahu stand-alone mode) je potřeba mít na straně klientského počítače nainstalovaného klienta Microsoft Application Virtualization desktopu. Pro instalaci tohoto klienta můžeme opět využít distribučních možností ConfigMgr 2007 R2 a použít tzv. package definition file (pozn.: soubor s konfiguračními informacemi pro instalaci), který nalezneme standardně ve složce Tools/VirtualApp v souboru AppVirtMgmtClient.sms. Ve výchozím nastavení program v AppVirMgmtClient.sms provádí restart na cílovém počítači, protože setup App-V klienta potřebuje aktualizovat soubory operačního systému. Mimo jiné se v této cestě také nachází soubor AppVirtMgmtSequncer.sms, který poskytuje definici pro instalaci App-V Sequenceru.

Na následujícím obrázku je znázorněn balíček v konzoli Configuration Manageru 2007 R2 pro instalaci Microsoft Application Virtualization Desktop Client 4.5.

kos5

Pomocné App-V nástroje v Configuration Manageru 2007 R2

Ve výše zmíněné složce Tools\VirtualApp máme k dispozici 2 skripty. Skript ManageVAppPackage.vbs slouží k importování nových virtuálních aplikací a aktualizaci existujících virtuálních aplikačních balíčků v ConfigMgr 2007.

§ Pro import nové virtuální aplikace můžeme použít následující syntaxi:

cscript ManageVAppPackage.vbs /Action ADD /SGVAppSource VirtualApplicationSourceDirectory /SMSVAppSource \\Server\VappsourceDirectory\VirtualApplicationName [/DPList \\Server\Share] [/PackageName YourPackageName] [/PackageComment YourPackageComment] [/Manufacturer YourManufacturer] [/Language YourLanguage]

§ Pro aktualizaci existujícího virtuálního balíčku můžeme použít následující:

cscript ManageVAppPackage.vbs /Action UPDATE /PackageID YourPackageID /SGVAppSource VirtualApplicationSourceDirectory /PackageName YourPackageName [/PackageComment YourPackageComment] [/Manufacturer YourManufacturer] [/Language YourLanguage]

Druhým skriptem je SetRetentionRules.vbs, který můžeme využít pro tvorbu retenčních pravidel pro virtuální aplikační balíčky. Tento skript je možné použít pouze na Primary Site Configuration Manager Serveru. Retenční pravidla například řeší, jak dlouho (kolik dní) bude virtuální aplikační balíček umístěn na distribučním bodě Configuration Manager 2007 R2 serveru, stejně jako např. počet verzí uchovávaných na distribučním bodě.

Bližší informace o jednotlivých přepínačích naleznete v dokumentu SMSv4AppVToolsReadme.htm, který se nachází ve stejném úložišti, jako výše zmíněné skripty.

kos6

Reporty pro aplikační virtualizaci

V R2 přibylo také několik nových reportů, z toho aplikační virtualizaci se věnuje 10 z nich. Tyto reporty se nacházejí v kategoriích Software Distribution – packages (3 ks) a Virtual Applications (7 ks).

Kategorie: Software Distribution – packages

Kategorie: Virtual Applications

Závěrem

V tomto díle jsme si popsali architekturu a spolupráci obou klientů (ConfigMgr R2 a App-V), konfiguraci na straně Configuration Manageru 2007 R2 a sadu pomocných nástrojů obsažených ve složce Tools\VirtualApp. V poslední části jsme se podívali na reporty obsažené v Configuration Manageru 2007 R2 pro oblast aplikační virtualizace.

V příštím díle se zaměříme na distribuci virtuálního aplikačního balíčku na cílové stanice a budeme pokračovat v novinkách R2.

Aplikační virtualizace a distribuce virtualizovaných aplikací pomocí System Center Configuration Manageru 2007 R2 (3. díl)

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 a Microsoft Application Virtualization jsou ideální kombinací pro business kritické projekty. Shrneme-li poznatky z minulých dílů, tak App-V přidává novou dimenzi pro aplikační management abstrakcí aplikací a jejich komponent od operačního systému, dále pak Configuration Manager 2007 R2 poskytuje dynamické doručování a spouštění takto vytvořených aplikací. Taková řešení redukují možné konflikty aplikací a snižují nároky na testování, čímž akcelerují čas potřebný pro zavední aplikací do produkčního prostředí. Celé prostředí je možné vidět na obrázku níže. Dnes se zaměříme na samotnou distribuci aplikačního balíčku pomocí Configuration Manageru 2007 R2.

kos1

Průvodce - Virtual Application Package

V SCCM 2007 R2 nabízíme balíček s virtualizovanou aplikací jako standardní balíček aplikace, tedy přes konzoli Configuration Manageru 2007 R2 z uzlu System Center Configuration Manager > Site Database > Computer Management > Software Distribution > Packages. V kontextovém menu zvolíme New > Virtual Application Package a dojde ke spuštění průvodce.

kos2

V průvodci New Virtual Application Package Wizard vybereme XML soubor vytvořený pomocí App-V Sequenceru. Postup, jak vytvořit tzv. Manifest XML soubor s metadaty pro požadovanou virtualizovanou aplikaci pomocí App-V Sequenceru jsem popisoval v minulém díle.

kos3

V sekci Virtual applications referenced by this manifest dojde k načtení všech komponent aplikačního balíčku definovaného v XML souboru. Po kliknutí na tlačítko Next se přepneme do sekce General, kde již pojmenováváme vytvářený balíček pro Configuration Manager 2007 R2.

kos4

Ve specifikaci datového zdroje zvolíme tzv. sekvenční aplikační úložiště. Tímto úložištěm může být buď síťová cesta, kde máme uloženou existující virtualizovanou aplikaci nebo síťová cesta definovaná v procesu sekvencování. Destination directory je umístění, kde bude uložena App-V aplikace pro Configuration Manager 2007 R2. Destination directory musí být v rozdílném úložišti od Source directory, aby nedošlo k přepsání souborů.

kos5

Na kartě Security jsou definována oprávnění v konzoli Configuration Manageru 2007 na úrovni třídy a instance. Jde o klasické přidělení oprávnění pro přístup v konzoli k datům.

kos6

Na závěr nám zbývá Summary s detailním přehledem o zadaných údajích a závěrečná informace o úspěšném či neúspěšném vytvoření aplikačního balíčku pro Configuration Manager 2007 R2.kos7kos8

V konzoli Configuration Manageru 2007 R2, v uzlu Software Distribution > Packages pak máme k dispozici aplikační balíček (v našem případě XML Notepad 2007) k distribuci.

kos9

Jakmile máme balíček, tak můžeme přejít k rutinním činnostem, jako je přidání balíčku na distribuční bod a následné nabídnutí na Collection (kolekci). V následující sekvenci znázorním jak nabídnout vytvořený balíček na kolekci počítačů. V konzoli klikneme na balíček pravým tlačítkem a zvolíme volbu Distribute > Software, čímž dojde ke spuštění průvodce Distribute Package Wizard.

kos10 kos11 kos12kos13 kos14 kos15kos16 kos17 kos18

Jak vlastně probíhá doručování virtuálních aplikací pomocí Configuration Manageru?

Configuration Manager podporuje dvě metody doručování virtuálních aplikací na klienty: streaming a lokální doručení (tedy download a spuštění). Pojďme se podívat blíže na oba procesy.

Streaming process

 1. App-V specialista na tvorbu aplikačních balíčků vytvoří virtuální aplikační balíček pomocí App-V Sequenceru a uloží jej na App-V síťového úložiště.

 2. Administrátor Configuration Manageru vytvoří virtuální aplikační balíček pomocí průvodce New Virtual Application Package v konzoli Configuration Manageru. Průvodce zajistí zkopírování obsahu App-V zdrojové složky na síťový server Configuration Manageru a balíčku přiřadí ID identifikátor.

 3. Zároveň doručení App-V balíček na distribuční body.

 4. Administrátor Configuration Manageru vytvoří novou Advertisement (nabídku) na počítače umístěné v Collection (kolekci – soubor objektů), které požadují daný balíček.

 5. Klient Configuration Manageru přijme nabídku a zaregistruje nový aplikační balíček pro App-V klienta. App-V klient vytvoří zástupce programu a FTA (File Type Associations) pro každý program z aplikačního balíčku.

 6. Nyní uživatel může kliknout na zástupce, který je asociován s novým balíčkem.

 7. App-V klient nastreamuje požadovaný blok aplikačního balíčku přímo z distribučního bodu Configuration Manageru do cache App-V klienta. Jakmile je první blok načten, dojde k prezentování aplikace na klientském počítači.

Streaming App-V aplikací je uskutečňován přes síťové protokoly HTTP nebo HTTPS v případě, že je použit standardní Distribution Point. Streaming přes SMB je použit u Branch Distribution Pointu. Když je streaming prováděn ze standardního Distribution Pointu a site je v Mixed Mode, je použit síťový protokol HTTP. Síťový protokol HTTPS v případě Native Mode.

kos19

Lokální doručení (Download and Execute)

AppV Sequencer můžeme také využít k vytvoření MSI balíčku s virtualizovanou aplikací. Tento mód je určen uživatelům, kteří potřebují virtualizované aplikace, ale nemají např. dostatečnou šířku pásma linky. App-V Standalone mode poskytuje nasazení tzv. MSI wrapped virtual application pomocí CD, USB nebo integrací do existujícího systému pro doručování MSI balíčků.

kos20

V dnešním díle jsme si popsali proces vytvoření aplikačního balíčku v konzoli Configuration Manageru 2007 R2, v příštím a zároveň pro tuto chvíli poslédním dílem se zaměříme na distribuci Microsoft Office 2010 pomocí výše zmíněných technologií.

Aplikační virtualizace a distribuce virtualizovaných aplikací pomocí System Center Configuration Manageru 2007 R2 (4. díl)

V minulých dílech jsme si popsali proces vytvoření App-V balíčku a jeho následné přidání do konzole Configuration Manageru 2007 R2 (ConfigMgr 2007 R2), dnes se zaměříme na distribuci Microsoft Office 2010 pomocí technologií použitých v předešlých dílech.

Pokud si budete chtít tento scénář vyzkoušet, budete potřebovat následující prostředí:

 1. ConfigMgr 2007 R2 s přístupem k App-V (DP)

 2. App-V Sequncer a klienta App-V 4.6, vyžaduje instalaci Microsoft Visual C++ 2008 SP1

 3. Instalační médium s Microsoft Office 2010

 4. Office 2010 Deployment toolkit pro App-V

V následující tabulce přinášíme přehled podporovaných scénářů:

Microsoft Office 2010

Sequencer OS

Deployment Kit na Sequenceru

Klienstský OS

Deployment Kit na klientovi

Podporováno

32bit

32bit

32bit

32bit

32bit

Ano

32bit

32bit

32bit

64bit

64bit

Ano

32bit

64bit

64bit

64bit

64bit

Ano

32bit nebo 64bit

64bit

64bit

32bit

32bit

Ne, sequencing na 64bit vyžaduje 64bit klienta

64bit

32bit

32bit

32bit

32bit

Ne, 64bit nelze nainstalovat na 32bit OS

64bit

64bit

64bit

64bit

64bit

Ano, ale nefungují proxies

Instalace Deployment Toolkitu pro App-V

Microsoft Office 2010 Deployment Kit pro App-V usnadňuje klientům produktu Office 2010 sekvencování a nasazení Office pomocí Application Virtualization (App-V).

Kit musíme nainstalovat na počítač s App-V Sequncerem. Tento nástroj obsahuje podporu komponent pro virtualizaci Office 2010:

Microsoft Office 2010 Deployment Kit můžete získat zde.

Samotná instalace Deployment kitu vyžaduje parametry, ve kterých definujeme, co chceme instalovat. Vzhledem k tomu, že jde o msi balíček, tak je syntaxe vcelku jednoduchá:

msiexec.exe /i OffVirt.msi [feature flags][licensing flags]

Ohledně licencování Office 2010 volume activation a licensing flags naleznete více informací zde.

Příznak

Hodnota

Poskytne licenci pro:

PROPLUS

0 nebo 1

Office Professional Plus

SMALLBUSBASICS

0 nebo 1

Small Business Basics

STANDARD

0 nebo 1

Standard

Příznak

Hodnota

Poskytne licenci pro:

ACCESS

0 nebo 1

Access

EXCEL

0 nebo 1

Excel

GROOVE

0 nebo 1

SharePoint Workspace

INFOPATH

0 nebo 1

InfoPath

ONENOTE

0 nebo 1

OneNote

OUTLOOK

0 nebo 1

Outlook

POWERPOINT

0 nebo 1

PowerPoint

PROJECTPRO

0 nebo 1

Project Professional

PROJECTSTD

0 nebo 1

Project Standard

PUBLISHER

0 nebo 1

Publisher

SPD

0 nebo 1

SharePointDesigner

VISIOPREM

0 nebo 1

Visio Premium

VISIOPRO

0 nebo 1

Visio Professional

VISIOSTD

0 nebo 1

Visio Standard

WORD

0 nebo 1

Word

Tedy z příkazové řádky v admin módu spustíme např: msiexec.exe /i OfficeVirt.msi PROPLUS=1 ze složky, kde máme umístěný OffVirt.msi.

kos1

Kontrolu můžeme provést v Programs and Features, kde bude nainstalován Microsoft Office 2010 Deployment Kit for App-V.

kos2

Sekvencování Microsoft Office 2010

Nyní se už můžeme pustit do rutinních činností, které jsme si popsali v předešlých dílech. Tedy, vytvoříme sekvenci pro Microsoft Office 2010, dle vzoru ze třetího dílu. Jen pro připomenutí shrneme pouze v bodech:

 1. Spustíme App-V Sequncer.

 2. Klikneme na Create Package.

 3. Pojmenujeme balíček.

 4. Zvolíme instalační složku ve formátu 8.3 (např: E:\Temp.wxp) a klikneme na OK.

 5. Klikneme na Begin Monitoring.

 6. Spustíme Setup program pro Office 2010.

 7. Na obrazovce Choose the installation that you want, zvolíme Customize. Instalaci provedeme na pevný disk.

 8. Na záložce File Location vybereme dříve zvolenou instalační složku (např: E:\Temp.wxp).

 9. Klikneme na Install Now.

 10. Nezapomeňte, že je vhodné také po instalaci aplikace spustit.

 11. Klikneme na Stop Monitoring.

 12. Klikneme na Next, čímž dojde k ukončení průvodce.

V poslední fázi vypublikujeme balíček pomocí Configuration Manageru 2007 R2 SP2.