Kerberos

Kerberos část 1 – Microsoft Active DirectoryVíce na: https://www.zive.cz/clanky/kerberos-cast-1--microsoft-active-directory/sc-3-a-173970/default.aspx

Vítejte u prvního dílu seriálu, který se věnuje protokolu Kerberos se zaměřením na Single Sign-On (SSO) v prostředí Microsoft Active Directory.

Dnešní díl se přímo Kerberos protokolu nevěnuje, ale popíšeme si základní termíny Active Directory, které potřebujeme znát, a s kterými Kerberos autentizace souvisí (když ji používáme v doménovém prostředí). Nejprve stručně zmíníme AD komponenty, protože struktura souvisí s Kerberos Realm. Popíšeme si, jak klient hledá doménový řadič (což je zároveň Kerberos autentizační server). A docela podrobně se podíváme na přihlašovací jména uživatelských účtů (User Principal Name) a jména instancí služeb (Service Principal Name).

V dalších dílech si popíšeme obecně vlastnosti a funkce Kerberos protokolu. Podíváme se na to, co vlastně znamená SSO a jaké jsou možnosti. Rozebereme si jednotlivé komponenty a prvky, které Kerberos protokol používá. Popíšeme si proces Kerberos autentizace (tedy SSO) od zjednodušeného, přes podrobnější, až k detailnímu popisu. Podíváme se na fungování SSO autentizace mezi různými doménami. A zmíníme možnosti využití Kerberos SSO pro webové aplikace.

Jestli si někdo myslí, že této oblasti dobře rozumí, tak může dnešní díl přeskočit. Myslel jsem si to i já, ale když jsem studoval určité specifické detaily (například okolo UPN), tak jsem našel řadu nových informací.

Microsoft AD DS

Samozřejmě si tu nepopíšeme vše (a s určitou znalostí AD DS počítáme), nějaké další věci jsem popsal již před lety v článcích Adresářové služby a LDAPActive Directory komponenty - domain, tree, forest, site a DNS (Domain Name System) zaměřeno na Microsoft. Odkaz na více materiálů se nachází na konci článku.

Active Directory Domain Services

Active Directory (AD) je adresářová služba od Microsoftu. Active Directory Domain Controller (DC či doménový řadič nebo pouze řadič) je server na kterém běží Active Directory Domain Services (AD DS, tento název se používá od Windows Server 2008, předtím se používal pouze Active Directory). AD DS poskytuje distribuovanou databázi, která v hierarchické struktuře obsahuje síťové objekty (jako je uživatel, počítač, skupina). Zajišťuje také autentizaci a autorizaci uživatelů a počítačů v síti. Využívá se LDAP protokol, rozšířený Kerberos verze 5 a DNS (Domain Name System).

Pro správu AD DS od Windows Server 2008 se využívá balíček Remote Server Administration Tools (RSAT), který je součástí serverových OS a na klientské jej můžeme doinstalovat.

Doména (Domain).

Doména (Domain) je logická skupina počítačů, které sdílí společnou AD databázi. Když vytvoříme doménu, tak se automaticky vytvoří strom a les. Nejjednodušší je mít vše pouze jednou. V praxi to ale vždy nelze, takže musím vytvářet složitější struktury. Doména se ve schématech znázorňuje jako trojúhelník, prvky uvnitř jsou členy dané domény.

Jméno Active Directory domény je běžně plné DNS (Domain Name System) jméno (příklad firma.local). Může obsahovat písmena, číslice, pomlčku a tečku (pouze pro oddělení komponent), maximální délka je 64 znaků. Každá doména má ale také (z důvodu kompatibility) pre-Windows 2000 jméno, které se označuje jako NetBIOS doménové jméno (příklad firma). To může být maximálně 15 znaků dlouhé a nesmí obsahovat tečku a řadu dalších znaků.

Zobrazit doménová jména si můžeme například pomocí nástroje Active Directory Domains and Trusts. V okně vidíme seznam domén a jejich DNS jména, pokud na doménu klikneme pravým tlačítkem a zvolíme Properties, tak uvidíme NetBIOS jméno a také stupeň lesa a domény.

Strom (Tree) a hierarchie domén

V rámci stromu (Tree) existuje hlavní kořenová doména (Tree Root Domain), která má svůj jmenný prostor (namespace, třeba firma.local). Pod kořenovou doménou můžeme vytvořit další domény, které se označují Child Domain, ty obsahují jmenný prostor nadřazené domény (Parent Domain) a svoje relativní jméno (tedy třeba test.firma.local). Každá doména má vlastní AD databázi, která se nachází na všech doménových řadičích dané domény. V rámci stromu může existovat pouze jedna kořenová doména, pokud chceme druhou (hlavně kvůli novému namespace), tak musíme vytvořit nový strom. Strom se ve schématech znázorňuje jako ovál či kruh.

Les (Forest), schéma a vztahy důvěry

Jeden nebo více stromů se nachází v lese (Forest). Les sdílí společné AD schéma (Active Directory Schema). Schéma definuje AD databázi, co v ní může být uloženo a jakou to má strukturu. Každá doména má vlastní databázi (obsah), ale stejnou strukturu (schéma). V rámci lesa existuje jedna kořenová doména(Forest Root Domain), jde o prvně vytvořenou doménu v daném lese. Ta obsahuje skupiny Enterprise Admins a Schema Admins. Les se ve schématech znázorňuje jako obdélník či kruh.

Když chceme zjistit, jaká doména je Forest Root, tak můžeme spustit nástroj Active Directory Domains and Trusts, který také použijeme pro správu vztahů důvěry. Zvolíme Action – Change forest a zde vidíme aktuální kořenovou doménu.

Všechny domény v rámci lesa mají automaticky vytvořenou důvěru (Trust). Jde o Two-way Transitive Trust, to znamená, že vztah důvěry je obousměrný a není omezen na dvě přímo propojené domény, ale může se rozšířit dále (pokud má druhá doména důvěru s další doménou, tak této třetí doméně důvěřuje i ta první). Vytváří se důvěra mezi kořenovými doménami stromů v rámci lesa, ta se označuje Tree-Root Trust. A mezi nadřízenými doménami v rámci stromu, to je Parent-Child Trust. Ručně můžeme vytvořit důvěru mezi různými lesy (navazuje se mezi Forest Root Domain), to je Forest Trust, a dále Shortcut Trust, Realm Trust a External Trust.

Pro správu schématu slouží nástroj Active Directory Schema. Ten se standardně nenachází mezi Administrative Tools (ani když jsme nainstalovali RSAT, který potřebujeme), ale je třeba zaregistrovat knihovnu regsvr32 schmmgmt.dll. Potom můžeme použít mmc konzoli a přidat Snap-in Active Directory Schema (nejlépe následně uložit).

Global Catalog

V rámci lesa je důležitá služba Global Catalog (GC). Ta obsahuje index pro všechny objekty v rámci lesa (jde o částečnou kopii adresářových oblastí pouze pro čtení), ke každému má pouze základní informace. V každé doméně musí být alespoň jeden GC server (a ten je zároveň DC). Doménový řadič má údaje pouze o objektech, které patří do jeho domény. Pokud chceme přistoupit k prvku z jiné domény, tak se právě využije Global Catalog, který nám poskytne informace, na jakém doménovém řadiči se tento objekt nachází.

Pro nastavení globálního katalogu se používá nástroj Active Directory Sites and Services, kde se proklikáme přes odpovídající Site na hledaný DC a pod ním klikneme pravým tlačítkem na NTDS Settings a zvolíme Properties.

Schéma doménových vazeb

Následující obrázek jednoduše zobrazuje výše popsané. Je zde prostředí s jedním lesem, dvěma stromy a celkem pěti doménami. První byl instalován řadič DCfirma1, čímž vznikla doména firma.local (a strom i les) a stala se kořenovou pro strom i celý les. K této doméně byla přidána podřazená doména pr.firma.local. Byl také vytvořen druhý les, který má kořenovou doménufirma.test. V tomto lese jsou dvě podřazené domény.

Automaticky se vytvořily vztahy důvěry, takže z domény pr.firma.local můžeme komunikovat s objekty ve vyvoj.firma.test (musí to být samozřejmě zařízeno síťově, zde řešíme logickou část). Komunikace postupuje po vztazích důvěry, nejprve na kořenovou doménu stromu firma.local, přes kořenový vztah lesa nafirma.test až na vyvoj.firma.test.

Pozn.: Ve schématech je pro každou doménu znázorněn pouze jeden doménový řadič. V praxi bývají většinou minimálně dva.

Klepněte pro větší obrázek

Nalezení doménového řadiče potažmo KDC

Když se uživatel přihlašuje v rámci domény, tak musí nalézt vhodný doménový řadič (DC). V případě Kerberos autentizace kontaktuje službu Authentication Service (AS) na Key Distribution Center (KDC), tato služba běží na každém DC.

Řadič se hledá pomocí DNS SRV záznamu (případně NetBIOS) pro danou doménu. Obecně jde o záznam _ldap._tcp.DnsDomainName (třeba _ldap._tcp.firma.local), ale Microsoft používá speciální záznamy, aby hledal pouze Windows LDAP servery, _ldap._tcp.dc._msdcs.DnsDomainName (třeba _ldap._tcp.dc._msdcs.firma.local) Klient získá seznam všech dostupných řadičů a odešle na ně LDAP dotaz, oni odpoví základními informacemi. Klient použije první DC, který odpověděl a pomocí své IP adresy a subnetu zjistí, do jaké patří Site. Pomocí DNS SRV záznamu _ldap._tcp.SiteName._sites.dc._msdcs.DnsDomainName (třeba _ldap._tcp.Praha._sites.dc._msdcs.firma.local) zjistí seznam všech DC v dané Site. Na všechny odešle LDAP dotaz, první který odpoví, použije pro autentizaci. Výsledek je, že se upřednostňují řadiče ve stejné Site jako klient, pokud jich je více, tak se volí pomocí Round Robin.

Pro některé situace je třeba nalézt Global Catalog (GC), to se provádí obdobně pomocí záznamu _ldap._tcp.gc._msdcs.DnsForestName (třeba _ldap._tcp.gc._msdcs.firma.local). Existují i další záznamy pro GC. Identicky existuje několik záznamů pro Kerberos KDC, některé obecné a jiné speciálně pro Microsoft servery. Pro MS je hlavní _kerberos._tcp.dc._msdcs.DnsDomainName(třeba _kerberos._tcp.dc._msdcs.firma.local).
Pozn.: Všechny tyto SRV záznamy si registruje NetLogon služba na DC při svém startu.

Uživatelské účty

Uživatelský účet je objekt v Active Directory a jedná se o Security Principal, takže umožňuje autentizaci a autorizaci. Pro správu účtů můžeme použít Active Directory Users and Computers (ADUC). Kerberos slouží k autentizaci uživatelů, takže je důležité jaké uživatelské jméno z AD používá.

Každý objekt v AD má několik různých jmen (Naming Attributes – možností jak na objekt odkazovat či jej identifikovat). Pro provázání se používají ID, takže ostatní jména můžeme měnit, aniž by se ovlivnili různé vazby. Možné formy jména objektu, spolu s těmi, které jsou speciálně pro uživatelský účet:

Active Directory používá v DN názvu tři klíčová slova dle LDAP normy, jde o CN - Common NameOU - Organizational Unit a DC - Domain Component. Oproti tomu Canonical Name využívá DNS formát.

Uživatelský účet má dva možné typy přihlašovacího jména (Logon Name), jsou to zároveň také Naming Attributes:

sAMAccountName - Security Accounts Manager (SAM) Account Name

User Principal Name (UPN)

Klepněte pro větší obrázek

User Principal Name (UPN)

Protože věci okolo UPN nejsou úplně jednoduché, tak se na ně podíváme podrobněji.

Microsoft začal UPN používat pro doménové uživatele v době Windows 2000. Mělo se jednat o primární přihlašovací jméno, které by měl uživatel používat. Jeho forma je kratší než Distinguished Name a MS představa byla, že bude stejné jako emailová adresa (což v praxi může zjednodušit práci útočníkovi, který nemusí hádat jméno, ale pouze heslo), takže bude pro uživatele jednoduché pro pamatování. Oproti DN také není závislé na přesunu do jiného kontejneru ani přejmenování domény (přípona nemusí odpovídat doméně). Přesto bych řekl, že i v kombinaci Windows Server 2012 a Windows 8 se hojně využívá NetBIOS Logon Name.

Jako UPN přípona se defaultně nabízí DNS jméno aktuální a kořenové domény, ale můžeme přidat alternativní doménové jméno (v podstatě libovolný řetězec v DNS formátu), které vytvoří administrátor v rámci lesa. Správa se provádí pomocí Active Directory Domains and Trusts, kde klikneme pravým tlačítkem na stejně pojmenovanou položku a zvolíme Properties.

V souvislosti se sAMAccountName Microsoft doporučuje používat začátek UPN shodný. Ale protože je zde omezení na 20 znaků, tak v řadě případů se třeba v UPN používá jméno a příjmení, ale v sAMAccountName první písmeno jména a příjmení.

Microsoft v některých materiálech uvádí, že uživatelský účet má vždy sAMAccountName i User Principal Name. Jiné potvrzují to, co můžeme ověřit v praxi, že povinný je pouze atribut sAMAccountName a nikoliv userPrincipalName. Přesto je tu zajímavá informace, kterou jsem nalezl pouze v neoficiálních materiálech. A to, že UPN existuje vždy, i když není atribut userPrincipalName vyplněn. Někde mluví o defaultním UPN, někde o implicitním UPN, ale ve výsledku je to stejné (a možná ani nejde o UPN, ale prostě o jiný zápis sAMAccountName). Ať máme nebo nemáme vyplněné UPN, tak můžeme použít username@DnsDomainName, kde username je sAMAccountName a DnsDomainName je DNS jméno domény, kde se účet nachází. Pokud atribut userPrincipalName vyplníme, tak tím definujeme další explicitní UPN, kde můžeme použít libovolné uživatelské jméno a příponu (tu musíme zaregistrovat v rámci lesa).

Co je uživatelské jméno je hodně důležité pro Kerberos autentizaci. Kerberos užívá termín Client Name (Principal Name) a Realm, často narazíme i na použití User Principal Name. V AD doméně je Realm rovno DNS doméně a praktickými pokusy jsem ověřil, že Client Name je rovno sAMAccountName. Ve výsledku to odpovídá implicitnímu UPN.

Abych výše uvedené ověřil v praxi, tak jsem provedl následující testy. V doméně s DNS jménem firma1.local a NetBIOS jménem firma1 jsem vytvořil UPN příponu pokus a uživatele s následujícími jmény:

distinguishedName     CN=uzivatelsdlouhymjmenem,CN=Users,DC=firma1,DC=local sAMAccountName     uzivatelsdlouhymjmen  
cn                             uzivatelsdlouhymjmenem  
name                        uzivatelsdlouhymjmenem  
userPrincipalName     uzivatelsdlouhymjmenem@pokus

Pak jsem se zkoušel přihlásit. Následující jména prošla:

Přihlášení se nepodařilo:

V popisu u MS jsem se o přihlašování dočetl následující. Když použijeme pro přihlášení sAMAccountName, tak zároveň určujeme doménu, v které se účet nachází (případně se použije aktuální). Při použití UPN není jasná doména (zadáváme pouze příponu, která nemusí odpovídat doméně), takže se nejprve hledá v aktuální doméně, pokud se UPN nenalezne, tak se použije globální katalog a hledá se doména, kde se účet nachází.

Při pokusech s různým přihlášením jsem také zachytával komunikaci. Aby bylo vše zajímavější, tak jsem se přihlašoval z jiné důvěryhodné domény (šlo o firma2.local). Když se klient snaží přihlásit, tedy získat TGT, tak v žádosti posílá přihlašovací údaje, které jsme zadali (viz. výše uvedené příklady). Pokud úspěšně získáme tiket, tak je v něm vždy DNS doména a uživatelské jméno sAMAccountName.

Pokud zadáme tvar doména\jméno, tak se hledá jméno (porovnává se s atributem sAMAccountName) v rámci domény doména (jedno jestli jde o NetBIOS nebo DNS). Tedy v KRG-AS-REQ paketu se použije Client Name = jméno, Realm = doména.

Pokud zadáme jméno@doména (tedy UPN), tak se nejprve hledá v lokální doméně, použije se Client Name = jméno@doména (porovnává se s atributem userPrincipalName), Realm = DNS jméno aktuální domény. Pokud se nenalezne, tak DC hledá pomocí globálního katalogu, jestli UPN existuje v jiné doméně nebo přípona odpovídá jiné doméně. Pokud ano, tak vrátí odkaz na doménu. Klient provede nový dotaz s jiným Realm a zaslaný na DC z odkazu.

Informace o uživateli na stanici

Na stanici můžeme použít určité řádkové příkazy, abychom získali informace o uživateli. První příkaz je dotaz na libovolného uživatele v doméně:

C:\>net user bouska /domain 
The request will be processed at a domain controller for domain firma.local. 

User name                           bouska  
Full Name                            Bouška Petr  
Comment                             Ing. Petr Bouška  
User's comment  
Country/region code              (null)  
Account active                      Yes  
Account expires                    Never   
Password last set                 1.3.2014 14:54:14  
Password expires                  Never  
Password changeable            1.3.2014 14:54:14  
Password required                 Yes  
User may change password    Yes   
Workstations allowed              All  
Logon script  
User profile  
Home directory  
Last logon                             19.5.2014 16:24:41   
Logon hours allowed               All   
Local Group Memberships  
Global Group memberships    *G Jabber IM *Domain Users 

The command completed successfully.

Druhá možnost je řada různých parametrů známého příkazu whoami, který zobrazí aktuálně přihlášeného uživatele.

C:\>whoami /upn  
bouska@firma.local  
C:\>whoami /fqdn  
CN=Bouška Petr,OU=IS,OU=Firma,DC=firma,DC=local  
C:\>whoami /logonid  
S-1-5-5-0-1835268  
C:\>whoami /user /fo list  
USER INFORMATION  
----------------  
User Name: ok\bouska  
SID: S-1-5-21-2200232112-3866456066-1594429224-1223

Hodně informací se můžeme dozvědět i z jednoduchého výpisu systémových proměnných. Je zde vidět jméno počítačeautentizačního severu (DC), domény (NetBIOS i DNS) či uživatele. Ukázkový kousek výpisu:

C:\>set  
COMPUTERNAME=BOUSKAP  
LOGONSERVER=\\DC  
USERDNSDOMAIN=FIRMA.LOCAL  
USERDOMAIN=FIRMA  
USERNAME=bouska  
USERPROFILE=C:\Users\bouska  
windir=C:\WINDOWS

Service Principal Name (SPN)

Service Principal Name (SPN) se využívají v Active Directory, kde jsou uloženy v atributu servicePrincipalName u účtu. Jde o jeden ze základních prvků fungování Kerberos autentizace, spolu se službou DNS. SPN je unikátní identifikátor služby běžící na serveru. Jinak řečeno, je to jméno, pomocí kterého klient jednoznačně identifikuje instanci služby v rámci lesa. Každá služba, kde chceme využít Kerberos autentizaci, musí mít SPN registrované na účtu, který používá k přihlášení. Jedna služba může mít více rozdílných SPN, stejně tak k jednomu účtu může být přiřazeno více SPN.

SPN syntaxe je obecně ServiceClass/Host:Port/ServiceName, ale nejčastěji jde pouze o ServiceClass/Host. První část je název, který identifikuje obecně třídu služby, příkladem je ldap, GC, HOST, DNS, HTTP, TERMSRV, MSSQLSvc. Pro webové servery, ať jde o protokol HTTP nebo HTTPS, se používá HTTP. Druhá část je jméno počítače, kde služba běží. Většinou se používá FQDN (Fully Qualified Domain Name), ale pokud ke službě přistupujeme přes NetBIOS jméno, tak musíme použít to. Stejně tak v některých případech potřebujeme přidat DNS alias. Naštěstí SPN můžeme registrovat více. Příkladem SPN pro webový server je HTTP/www.firma.local.

Ve Windows (od Windows 7 / Server 2008) máme k dispozici nástroj pro příkazový řádek setspn, který slouží k prohlížení, nastavování a mazání SPN v Active Directory. Pro určité operace potřebujeme patřičné oprávnění. Můžeme tak ověřit existenci určitého SPN, či vyhledat všechna SPN pro danou službu či server. Několik příkladů hledání pomocí setspn:

setspn -Q HTTP/server.firma.local 
setspn -Q HTTP/* 
setspn -Q */server.firma.local 
setspn -Q */*

Pokud chceme hledat v rámci celého lesa, tak musíme přidat přepínač F.

setspn –F -Q HTTP/server.firma.local

Další příklad ukazuje registraci nového SPN pro webový server k účtu webserver.

setspn –S HTTP/www.firma.local firma\webserverVíce na: https://www.zive.cz/clanky/kerberos-cast-1--microsoft-active-directory/sc-3-a-173970/default.aspx

Kerberos, část 2 – popis metody SSO a protokolu KerberosVíce na: https://www.zive.cz/clanky/kerberos-cast-2--popis-metody-sso-a-protokolu-kerberos/sc-3-a-174389/default.aspx

Vítejte u druhé části seriálu, který se věnuje protokolu Kerberos se zaměřením na Single Sign-On (SSO) v prostředí Microsoft Active Directory.

 

minulém díle jsme si popsali Microsoft prostředí a termíny, které budeme využívat při popisu protokolu Kerberos a jeho navázání na Active Directory Domain Services. Dnes začneme tím, že se pokusíme objasnit, co znamená termín Single Sign-On. Dále si obecně popíšeme Kerberos a jeho vlastnosti a budeme se věnovat všem hlavním prvkům a termínům, z kterých se Kerberos protokol skládá.

Koho zajímá pouze hrubý princip Kerberos autentizace (SSO), tak může počkat na příští díl, kde si jej popíšeme zjednodušeně i detailně. Ale pokud chceme hlubší porozumění, tak je potřeba rozumět jednotlivým detailům, kterým se věnujeme dnes.

Co je to SSO?

Běžně užívaná zkratka SSO pochází z názvu Single Sign-On, česky se používá označení jednotné přihlašování, ale já preferuji anglický termín. Jde o metodu, kdy zadáme svoje přihlašovací údaje pouze jednou, a autentizace k dalším službám proběhne bez našeho zásahu (a zadání přihlašovacích dat). Správa našich údajů se provádí na centrálním místě (serveru) a na něm se autentizujeme. Často je SSO spojováno s centrální správou uživatelských údajů (Identity Management), což nám zajistí společné uživatelské jméno, heslo (či alternativní autentizaci jako je certifikát) a další údaje (třeba email a adresu) pro různé služby. Pokud dojde ke změně nějakého údaje, tak je měníme na jednom místě a projeví se to pro všechny služby, které využíváme.

Nejen, že jde o pohodlné řešení, ale také zvyšuje bezpečnost. Přihlašovací údaje se vůbec nedostanou na službu, ověřujeme se na centrálním místě a službě pouze předáme důvěryhodnou informaci. Takže také pro aplikaci není důležité, jakou metodou došlo k autentizaci uživatele. Nemusí docházet k přímé komunikaci mezi službou a autentizačním serverem, s tím komunikuje klient. Samozřejmě to znamená i nebezpečí, pokud by bylo napadeno centrální místo, tak získá útočník přístup k různým systémům.

SSO se dá prakticky realizovat různým způsobem. Každá metoda přináší určité výhody i nevýhody.

Kerberos SSO

V tomto seriálu se budeme věnovat rozšířené metodě SSO a to využití protokolu Kerberos. Naše zaměření bude speciálně na Kerberos v podání firmy Microsoft, což znamená doménové prostředí. V tomto případě provádí autentizaci služba KDC, která běží na všech doménových řadičích (DC). Klient tedy při využití SSO musí mít dostupný DC. Tuto službu asi nebudeme publikovat do internetu, takže je SSO omezeno na využití v interní síti. Na druhou stranu je možno nastavit důvěryhodnost s jinými doménami (pokud máme zajištěnu síťovou komunikaci, třeba pomocí VPN) a pak SSO funguje i mezi doménami.

Služba, ke které se chceme připojit, může běžet na Windows serveru/stanici, který je i není zařazen do domény. Stejně tak může být na Linuxu. Není ani nutné, aby se služba nacházela v lokální síti, může být v rámci internetu či jiné sítě.

Pokud jsme členem domény, tak si možná ani neuvědomujeme, že k SSO dochází velice často. Na začátku se přihlásíme do domény (při autentizaci do počítače) a při přístupu k dalším službám (které mají SSO nastavené) dojde automaticky k přihlášení. To nastává pokaždé, když použijeme síťovou tiskárnu, sdílený disk, připojíme se Outlookem k Exchange serveru či řadě dalších síťových služeb. Aniž bychom něco zaznamenali, tak na pozadí dojde k naší autentizace (a následně autorizaci) pomocí SSO. Většinou pokud neprojde autorizace (nemáme práva k dané službě), tak se zobrazí přihlašovací dialog a můžeme použít jiný účet.

Kerberos autentizace využívá vždy přihlášení k nějaké službě a v takovém případě se vždy využívá princip Single Sign-On.

SSO pro web

V internetu se SSO nejvíce využívá pro webové aplikace. V rámci interní sítě nám pro webové servery funguje Kerberos SSO, ale klient se musí nacházet uvnitř interní sítě. To se nehodí pro domácí uživatele, kteří nejsou součástí domény. A je to často problém i pro firemní použití.

Proto existují dva způsoby řešení. Ve firemním prostředí se využije speciální server Identity Provider, který nabízí služby prokázání identity do internetu. Interně provádí autentizaci uživatele vůči adresářové službě (třeba Active Directory). Znamená to tedy, že můžeme doménové účty využít k autentizaci ke službám v internetu (používá se třeba u hybridních cloudů). Často se využívá otevřený standard Security Assertion Markup Language (SAML a novější SAML2).

Druhá možnost je služba v internetu, která spravuje uživatelské účty a provádí autentizaci. Můžeme se tak do různých webů přihlásit jedním účtem (a v ideálním případě pomocí SSO). Něco takového využíváme například u Google, Facebooku či Microsoftu. Některé systémy z této oblasti jsou OpenAM (dříve OpenSSO) či WebAuth. Jednotná správa identit je OpenID nebo český projekt mojeID.

Praktické použití je takové, že při prvním přístupu k webové službě, která využívá jednotný účet, zadáme přihlašovací údaje. Získáme šifrovanou identitu a při přístupu k další službě již není třeba údaje zadat. Na počátku se ale musíme přihlásit k počítači, kde se využívá jiný účet.

Když jsme zmínili Cloud, tak pro firemní prostředí se využívá ještě jedna možnost. Účty z interního Active Directory se synchronizují (třeba MS DirSync) do Cloudového adresáře nebo se provádí federace (třeba MS Active Directory Federation Services). Uživatelské účty pak fungují v rámci daných Cloudových služeb. Příkladem je třeba Microsoft Office 365.

Protokol Kerberos

Kerberos je síťový autentizační protokol, který pracuje na základě tiketů(Tickets), aby umožnil komunikujícím stranám v nezabezpečené síti bezpečně prokázat svoji identitu. Na začátku zadáme svoje přihlašovací údaje a veškeré další ověřování funguje na principu SSO.

Protokol Kerberos vznikl již v osmdesátých letech dvacátého století na univerzitě Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dodnes používaná verze 5 je zde od roku 1993, kdy byla definována v RFC 1510 - The Kerberos Network Authentication Service (V5). Tato norma byla v roce 2005 upravena a specifikována v RFC 4120 - The Kerberos Network Authentication Service (V5). V Microsoftím doménovém prostředí je Kerberos v5 výchozí autentizační protokol. Jako alternativa, či ve starších Windows (NT 4.0), se používá protokol NTLM (NT LAN Manager). Věci související s Kerberos protokolem jsou definovány v řadě dalších RFC norem.

Standardní Kerberos se využívá pro autentizaci, Microsoft jej rozšířil o autorizační údaje (posílá seznam skupin, kterých je uživatel členem, a případně další informace) pomocí Kerberos Protocol Extensions [MS-KILE]. Tyto údaje jsou uloženy v Privilege Attribute Certificate (PAC) Data Structure [MS-PAC].

Kerberos je hojně využíván (nejen v MS světě) díky svým vlastnostem:

Kerberos protokol je považován za bezpečný, chrání proti řadě různých útoků či zneužití. Ze svého principu (jako je používání dočasných tiketů a šifrování různými klíči) a účelu (umožnit bezpečné ověření v nezabezpečené síti) jde o ochranu při komunikaci v síti. Zůstávají tedy místa, kde může dojít k zneužití. Jedním bodem je uživatelské heslo, pokud je zvoleno slabé heslo a útočník jej může odhadnout/získat, tak bezpečnost vlastního protokolu nezabrání zneužití účtu. Pro zvýšení bezpečnosti je možné použít čipovou kartu a autentizaci certifikátem. Druhé nebezpečí je napadení stanice, z které se uživatel přihlašuje. V paměti je dočasně uložen Secret Key, což je vlastně heslo uživatele.

Jméno protokolu vzniklo podle řecké mytologie, kde Kerberos je tříhlavý pes chránící vchod do podsvětí. To proto, že komunikace se účastní tři strany:

Klepněte pro větší obrázek

Kerberos V5 standardně využívá TCP(/UDP) port 88. Je plně integrován v Active Directory, serverovém i klientském OS od Windows 2000, a řadě síťových protokolů, jako je CIFS/SMB, HTTP, RPC, tiskové služby, DFS, IPsec, apod. Kerberos je závislý na řadě služeb, jde o Active Directory Domain (nefunguje pro lokální účty), TCP/IP síť, DNS (Domain Name System), časové synchronizaci (Time Service) a SPN (Service Principal Names).

Hlavní termíny Kerberos protokolu

Nejprve si vysvětlíme důležité pojmy a používané principy, které hrají roli u Kerberos autentizace. Pomocí nich si následně popíšeme princip ověřování.

Cryptography (kryptografie - šifrování)

Kerberos protokol je postaven na šifrování, proto si na začátku velmi stručně zmíníme hlavní termíny. Kryptografie se používá pro dosažení různých cílů. Jde o Confidentiality (důvěrnost, ochrana proti čtení dat), Data integrity (ochrana dat před změnou), Authentication (ověření, že data pochází od dané strany), Non-repudiation (neodmítnutelnost).

Key Distribution Center (KDC)

KDC je server, který autentizuje klienta a vystavuje tikety. Jde o centralizovanou důvěryhodnou třetí stranu v Kerberos komunikaci. U MS je součástí každého doménového řadiče (DC) a obsahuje dvě nezávislé služby (které se obě nachází na DC):

KDC přistupuje k Active Directory informacím o účtech, včetně hesel (hashů). Pro ověření se uživatelské heslo využívá pouze k získání TGT, a ani v této fázi se neposílá po síti, dále se již využívá TGT.

Secret Key – tajný klíč

Tajný klíč slouží k ověření uživatele pomocí šifrování/dešifrování komunikace, sdílí jej mezi sebou Principal (klient či služba) a KDC. Používá se několik označení, asi nejčastější je Secret Key, další je Shared Secret Key (sdílený tajný klíč) či obecně Encryption Key (šifrovací klíč). Secret Key vznikne z textového hesla, ke kterému se přidá sůl (Salt), což je Principal Name včetně Realmu (to zajistí, aby ani uživatelé se stejným heslem, neměli stejný klíč). Tento řetězec zpracuje funkce string-to-key (string2Key), která provede jednosměrnou hashovací funkci(nelze zpět získat heslo), a výsledkem je klíč.

Princip ověření je takový, že tajemství je známo pouze dvěma stranám (uživatel a KDC). Každá strana může ověřit tu druhou tak, že druhá strana zná stejné tajemství. Aby se ověřilo, že druhá strana zná tajemství, tak Kerberos využívá Secret Key Cryptography (šifrování pomocí klíče). Jedna strana zašifruje zprávu pomocí klíče, pokud ji druhá dokáže rozšifrovat, tak musí znát klíč (tajemství). Využívá se symetrické šifrování (stejný klíč dokáže data zašifrovat i rozšifrovat).

Termín Secret Key nejčastěji používáme pro klíč uživatele, ale šifrovacích klíčů se používá více:

Tiket (ticket)

Tiket představuje Kerberos credentials, jde o záznam (uložený v paměti či v souboru na disku), který může být použit pro ověření identity. Tickety jsou základem autentizace v Kerberosu, kdy se po síti neposílají hesla, ale pouze šifrované tickety. Obsahuje identitu klienta, Session Key, časovou známku a další informace. Šifruje se pomocí serverového Secret Key.

Pro žádost a doručení tiketů se používají Kerberos zprávy (pakety). V žádosti (request) se posílá požadovaná (podporovaná) šifrovací metoda a požadované vlastnosti (flags). Na klientovi se tikety ukládají do vyrovnávací paměti (volatile memory space, ne na disk), takže se mohou použít opakovaně. Mají určitou dobu platnosti. Používáme dva typy tiketů:

Níže je příklad Service Ticketu, jak si jej můžeme vypsat na klientovi.

C:\>klist
Current LogonId is 0:0x4c2b5
Cached Tickets: (10)

#2> Client: bouska @ FIRMA.LOCAL
Server: HTTP/www.firma.local @ FIRMA.LOCAL
KrbTicket Encryption Type: RSADSI RC4-HMAC(NT)
Ticket Flags 0x40a00000 -> forwardable renewable pre_authent
Start Time: 4/25/2014 12:53:44 (local)
End Time: 4/25/2014 22:18:52 (local)
Renew Time: 5/2/2014 12:18:52 (local)
Session Key Type: RSADSI RC4-HMAC(NT)
Cache Flags: 0
Kdc Called: dc.firma.local

Authenticator

Spolu s tiketem klient posílá i čerstvě generovaný Authenticator šifrovaný pomocí Session Key (ten je obsažen v tiketu). Služba může věřit, že tiket není podvržený, protože je šifrovaný jejím klíčem (který zná pouze KDC a ona). Nemá ale ověřeného odesílatele (protože vlastní tiket může být ukraden), proto se používá Authenticator.

Authenticator je šifrovaný klíčem (Session Key), který zná pouze správný klient a server. Obsahuje časovou známku, která se ověřuje, jestli není rovna nebo menší, než naposled přijatá časová známka od klienta (tím se zajistí, že authenticator není možno použít opakovaně). Také se kontroluje časová známka s časem na serveru a nesmí se lišit o víc než 5 minut (klient a server musí mít synchronizovaný čas). Dále obsahuje jméno a Realm klienta, kontrolní součet aplikačních dat a může zde být šifrovací klíč (který by se použil místo Session Key).

Pre-authentication

Použití před-autentizace zvyšuje bezpečnost přihlašovacího procesu. Při normálním průběhu klient žádá o TGT a v žádosti (KRG-AS-REQ) odesílá pouze svoje jméno a doménu. KDC nalezne uživatele a pomocí jeho Secret Keyzašifruje Session Key, který mu pošle (spolu s TGT). Když klient nezná heslo (Secret Key), tak si nemůže rozšifrovat Session Key a tudíž dále komunikovat s KDC. Útočník by ale mohl poslat požadavek za jiného uživatele. A pak se pokusit provádět nějaké útoky hrubou silou na šifrovaný Session Key a tím by mohl zjistit heslo uživatele.

Proto se při Pre-authentication na požadavek KRG-AS-REQ odešle KRB-ERROR s hodnotou KRB5KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED. Na to klient odpoví novým KRG-AS-REQ paketem, kde do oblasti PADATA přidá časovou známku zašifrovanou pomocí uživatelova Secret Key. KDC rozšifruje časovou známku (tím ověřil uživatele) a ještě zkontroluje, jestli je čas v pořádku (stejně jako u Authenticator). Dále pokračuje běžným způsobem.

Pozn.: V Kerberos v5 je Pre-authentication volitelná, ale v Active Directory je defaultně vyžadována.

Realm - doména

Každá organizace, která chce provozovat Kerberos, si definuje svůj vlastní Realm. Jméno Realmu, v které je uživatel registrován, je součástí uživatelského jména. Může se navazovat vztah mezi Realmy, mohou být hierarchicky organizovány a nejčastěji se používá DNS zápis. V Microsoft prostředí je Kerberos Realm ekvivalentem pro Active Directory doménu. Kerberos Realm je závislý na velikosti znaků a standardně se používají velká písmena. KDC může vydávat tikety pouze pro svůj Realm. Příkladem Realmu je FIRMA.LOCAL.

Principal Name

Principal je unikátní identita (pojmenovaná entita klienta nebo serveru), které může Kerberos přiřadit tiket. Kerberos slouží k prokázání, že komunikující objekt byl u KDC registrován pod identitou, za kterou se vydává. Principal může mít řadu komponent, které se oddělují lomítkem /, ale nejčastější tvar je primary@REALM nebo primary/instance@REALM. Souvisí to s dříve popsanými UPN a SPN v Active Directory. Příkladem uživatelského Principal je bouska@FIRMA.LOCAL a Principal služby je HTTP/www.firma.local@FIRMA.LOCAL.

Pozn.: Principal se většinou používá včetně uvedení Realmu, ale není to podmínka.

Secure Channel

Je používán ve Windows, když se přenáší Secret Key (třeba když vytvoříme uživatele a zadáme jeho heslo), tak je přenos zabezpečen jiným Secret Key.

Kerberos zprávy (packety)

Kerberos protokol standardně komunikuje na TCP portu 88. Používá několiktypů zpráv (Message Type), některé mohou být zabaleny v jiném protokolu. Podrobné informace o zprávách, tiketech, jejich obsahu a datových typech nalezneme ve specifikaci RFC 4120 - 5.Message Specifications.

Nejčastější zprávy spočívají ve výměně požadavku (Request) a odpovědi (Reply). První komunikace je mezi klientem a Kerberos serverem (tedy KDC). Pro získání TGT se komunikuje s Authentication Service (AS) a posílá se KRB-AS-REQ (10) a KRB-AS-REP (11). Pro získání Service Ticket se komunikuje s Ticket-Granting Service (TGS) a posílá se KRB-TGS-REQ (12) a KRB-TGS-REP (13).

Když se podíváme na obsah zpráv, tak požadavky mají dvě hlavní části. padata, což je zkratka pre-authentication data, zde mohou být informace potřebné pro zpracování nebo dešifrování. Třeba u KRB-TGS-REQ je zde Authentication Header (Ticket-Granting Ticket a Authenticator). A KDC-REQ-BODY, kde jsou vlastní data požadavku, třeba Client Name, Realm, Server Name (SPN). Odpověďmůže mít více částí, je zde třeba Client Name, Client Realm a Ticket, což je vlastní vystavený Ticket, v něm vidíme Server Name (SPN), Realm a šifrovanou část.

Klepněte pro větší obrázek

Pro autentizaci uživatele k aplikačnímu serveru komunikuje klient a server. Posílá se KRB-AP-REQ (14), který obsahuje hlavně tiket (Service Ticket) a authenticator. V ap-options může být příznak mutual-required a pak musí server odpovědět zprávou KRB-AP-REP (15) čímž autentizuje sebe u klienta. Objevit se může také zpráva KRB-ERROR (30) s nějakou chybovou informací. Existuje ještě několik dalších typů zpráv, ale ty se používají pro speciální případy.

Klepněte pro větší obrázek

Kerberos část 3 – princip Kerberos autentizace

Vítejte u třetí části seriálu, který se věnuje protokolu Kerberos se zaměřením na Single Sign-On (SSO) v prostředí Microsoft Active Directory.

Po té, co jsme si vysvětlili potřebné základy a termíny patřící k Active Directory Domain ServicesSingle Sign-On a Kerberos protokolu (první díl seriáludruhý díl seriálu), se dnes pustíme do hlavní části. Popis principu, jak funguje Kerberos autentizace, což zároveň znamená také Single Sign-On. Princip není úplně jednoduchý, používají se různé šifrovací klíče, časové známky, tikety, atd. Někomu stačí znát logický princip funkce a nepotřebuje vědět, jaké pakety se posílají a co obsahují. Proto je popis uveden třikrát, kdy každý jde více do hloubky.

Ač je vlastní princip ověřování stejný, tak se v různých situacích (třeba autentizace mezi doménami - Cross Realm Kerberos) přidávají části do celkového fungování. Řadu z nich si postupně popíšeme později.

Velmi jednoduchý popis

Princip Kerberosu se dá rozdělit do tří kroků. Předpokladem je, že jsme se na začátku přihlásili do Windows, kdy jsme zadali jméno a heslo (případně použili certifikát a PIN). Následně chceme přistoupit k nějaké síťové službě, ta podporuje Kerberos a tuto informaci nám předá spolu s požadavkem na autentizaci.

· získání TGT– ověříme, jestli máme TGT, pokud ne, tak se kontaktuje KDC služba AS a získáme TGT, který se uloží do vyrovnávací paměti (většinou se získává jen na začátku při přihlášení do počítače):

Trochu podrobněji

Autentizace uživatele– získání TGT

Získání Service Ticket – když chce klient přistoupit k nějaké síťové službě(třeba aplikaci na webovém serveru), která podporuje Kerberos a vyžaduje autentizaci, tak se použije princip SSO

Autentizace u služby – ověření klienta na síťové službě(serveru)

image

Podrobný popis

Uvažujeme běžnou situaci v doménovém prostředí, kdy je vyžadována Pre-authentication a Mutual Authentication.

image

Pozn.:Pokud chceme nalézt ještě detailnější popis, tak doporučuji prostudovat specifikaci RFC 4120.

Doplňující informace

Výše jsme si docela podrobně popsali proces autentizace, přesto může vzniknout řada otázek na určité praktické detaily, na které nám tento postup neodpoví. Většinu věcí můžeme odvodit z obecných informací, které jsme si uvedli dříve. Přesto si tu ukážeme praktický případ, na kterém si popíšeme speciální problémy.

Budeme uvažovat připojení klienta pomocí webového prohlížeče k aplikaci na web serveru, kde dochází k Single Sign-On přihlášení pomocí Kerberosu. Použití webové aplikace (protokolu http) slouží pouze k tomu, abychom mluvili konkrétně, obecně je situace obdobná u většiny ostatních protokolů.

Aby byla situace složitější, a mohli jsme si popsat speciální situace, tak budeme uvažovat následující scénář. Webový server je Apache na Linuxu a fyzicky běží v jiné síti než uživatelské stanice (nemůže komunikovat s DC). Adresa je www.firma.cz a je síťově dostupná klientovi. V rámci lokální domény firma.local jsme vytvořili účet, registrovali SPN HTTP/www.firma.cz@FIRMA.LOCAL (to může obsahovat libovolnou adresu z libovolné domény, za zavináčem je naše doména, kde jsme záznam registrovali) a vytvořili keytab soubor, který jsme nahráli a nastavili na Apache.

Uživatel Petr Bouška má v doméně účet s UPN petr.bouska@jina-firma.local a sAMAccountName firma\bouska. Je přihlášen na stanici, která je součástí domény a korektně autentizován pomocí Kerberosu.

Z výše uvedeného plyne několik závěrů, které jsou důležité pro praktické nasazování Kerberos SSO.

Kerberos SSO mezi doménami

Výše jsme si popsali průběh Kerberos autentizace (SSO) v rámci jedné domény (Realmu). Výhoda protokolu Kerberos je, že umí navazovat vztahy mezi Realmy a provádět autentizaci Cross-Realm. V případě Microsoft domén to znamená, že když máme navázaný vztah důvěry mezi nějakými doménami, tak nám automaticky funguje autentizace. Takže uživatelský účet se může nacházet v jedné doméně a server (služba) v jiné, uživatel se přesto přihlásí pomocí SSO.

I když vše funguje automaticky, tak je dobré vědět, jakým způsobem autentizace probíhá. To jsem popsal v článku Cross Domain Kerberos Single Sign-On.

Troubleshooting Kerberos SSO

Pokud používáme Kerberos autentizaci, obzvláště ve speciálních (webových) aplikacích, tak určitě narazíme na různé problémy. Určitý způsob detekce a řešení některých problémů jsem popsal v článku Troubleshooting Kerberos Single Sign-On.

Kerberos část 4 – SSO pro webovou aplikaci

Vítejte u čtvrté a závěrečné části seriálu, který se věnuje protokolu Kerberos se zaměřením na Single Sign-On (SSO) v prostředí Microsoft Active Directory. Zde naleznete prvnídruhý a třetí díl.

Již detailně víme, jak protokol Kerberos funguje a jakým způsobem probíhá SSO autentizace. Dnes se podíváme na poslední část, tedy ověření u služby. Budeme se věnovat speciálnímu případu, kdy služba je webový server a přihlašujeme se pomocí SSO do webové aplikace. Nejprve si popíšeme, jak funguje Kerberos nad protokolem HTTP (což samozřejmě zahrnuje i HTTPS). Do hry tam vstupuje několik dalších protokolů, takže si vysvětlíme celý proces. Popíšeme si, co je třeba splnit na straně webserveru. Protože budeme uvažovat jiné servery než Microsoft IIS, tak si detailně popíšeme vytváření keytab souboru, který se v tom případě využívá. Na závěr zmíníme potřebné nastavení webových prohlížečů, aby SSO fungovalo.

Kerberos a Single Sign-On s protokolem HTTP

V doménovém prostředí nám SSO autentizace funguje automaticky k řadě služeb, jako je třeba souborové sdílení nebo tiskové služby. V dnešní době velké množství aplikací funguje pomocí webového rozhraní. Bylo by tedy pohodlné se i k těmto webovým aplikacím přihlašovat pomocí SSO. A díky speciálnímu autentizačnímu schématu v rámci HTTP protokolu to možné je.

Webový server Internet Information Services (IIS), jako součást Windows, podporuje SSO pomocí jednoduchého nastavení. Ale podpora je i v dalších serverech, jako Apache HTTP Server nebo Apache Tomcat. V takovém případě řeší Kerberos komunikaci aplikační server a z jeho proměnných získá aplikace uživatelské jméno. Jiná možnost je využít Kerberos protokol přímo v aplikaci (třeba pomocí hotových knihoven). Stejně tak je podpora ve všech moderních webových prohlížečích, ale většinou je potřeba provést malé nastavení.

Pokud využijeme IIS na počítači zařazeném do domény, tak ten může (třeba) pomocí servisního účtu komunikovat přímo s doménovým řadič a řešit Kerberos autentizaci. To v případě Apache nelze, ani když běží na Windows serveru v doméně. Je tu ale jiná možnost a to využití keytab souboru. Pomocí této metody je možno využít Kerberos autentizaci pro různé aplikační servery, i když běží třeba na Linuxu či jiném OS.

Možnost použít Kerberos autentizaci v HTTP protokolu přinesl Microsoft v roce 2001 pomocí HTTP autentizačního schématu Negotiate. Ten byl později popsán v informačním RFC 4559 z roku 2006. Využívá GSSAPI pro zabalení Kerberos protokolu. Standardně se v HTTP provádí autentizace na začátku a tím se autentizuje session. Pro zabezpečení transportní vrstvy je vhodné použít HTTPS.

Integrated Windows Authentication (IWA)

Když chceme využít Kerberos SSO pro autentizaci na webu, tak se (v Microsoft prostředí) používá Integrated Windows Authentication(IWA), přihlášení pomocí našich Windows credentials (pomocí našeho aktuálního přihlášení do Windows). Nejde o žádný standard a ani přímo nejde o autentizační protokol, tento termín pro autentizační metodu používá IIS i Internet Explorer. Pro IWA se používají i jiná označení jako HTTP Negotiate AuthenticationWindows NT Challenge/Response Authentication či pouze Windows Authentication. Nepodařilo se mi nalézt žádnou oficiální dokumentaci, která by IWA popisovala/definovala. Nevím, jestli celé IWA znamená pouze HTTP autentizační schéma Negotiate, nebo k němu patří ještě něco dalšího. Minimálně základ je popsaný v informačním dokumentu RFC 4559 - SPNEGO-based Kerberos and NTLM HTTP Authentication in Microsoft Windows.

IWA používá poskytovatele (Providers) pro různé autentizační metody, podporuje Negotiate NTLM, od IIS 7.0 je také možnost nastavit samostatně Negotiate:Kerberos. Když na IIS zapneme IWA autentizaci, tak se standardně použije Negotiate (Kerberos a NTLM) a samostatné NTLM. Nastavení IWA v Internet Exploreru zajistí, aby odpovídal na Negotiate výzvy. Pokud IWA vypneme, tak pořád odpovídá na samostatné NTLM. Webservery jako Apache a Tomcatpoužijí při nastavení Kerberosu Negotiate.

HTTP Negotiate autentizace

Když chceme použít protokol Kerberos, tak se využívá metoda Negotiate. Jde o autentizační balíček, který implementuje mechanismus SPNEGO (Simple and Protected GSSAPI Negotiation Mechanism, RFC 4178), který patří do standardizovaného GSS-API (Generic Security Service Application Program Interface, RFC 2743). Jedná se o obálku, která dovolí vyjednání/výběr vhodného protokolu. V případě Microsoftu se uvnitř Negotiate používá Kerberos v5 a NTLM, ale je možno rozšířit o další protokoly. Kerberos je upřednostněný, takže pokud má klient vše potřebné, tak využije Kerberos, pokud ne, tak se pokusí o NTLM.

Pro HTTP Negotiate (IWA) se v HTTP protokolu využívají HTTP/401 výzvy (Challenges) stejně jako pro další autentizace (třeba Basic či Digest). Popis nalezneme v navrhovaném standardu RFC 7235 - Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Authentication. Znamená to využití stavového kódu HTTP/1.1 401 Unauthorized v HTTP hlavičce. Alespoň tento název uvádí RFC norma (RFC 2616 kapitola 10.4.2 a zmiňovaná RFC 7235), ale v praxi se často setkáme také s HTTP/1.1 401 Authorization Required.

Průběh HTTP autentizace

Komunikace mezi klientem a webovým serverem probíhá při autentizaci následovně (zaměřeno na Kerberos):

HTTP/1.1 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: Negotiate
WWW-Authenticate: NTLM
WWW-Authenticate: Digest realm="" nonce="" …
WWW-Authenticate: Basic realm=""
 

Authorization: Negotiate YIIGKwYGKwYBBQUCoI…

WWW-Authenticate: Negotiate oYHmzsZsjbVx

image

V praxi se někdy používá to, že server nevrátí stránku a kód 200, ale nejprve provede přesměrování na jinou stránku, takže klient dostane kód 302 a adresu stránky, kterou má otevřít.

image

Autentizace z pohledu uživatele

Pokud proběhne vše správně, tak se použije Kerberos V5, jak jsme si popisovali v dřívějších dílech. Znamená to, že dojde k SSO, uživatel nemusí nic zadávat a ani nemusí poznat, že došlo k autentizaci. Jednou z podmínek je, aby měl přímé připojení do Active Directory. A správně nastavený prohlížeč (to si popíšeme dále v článku). Pokud nesplňuje všechny podmínky, nebo něco selže, tak částečně záleží, jak je napsána webová aplikace. Ve většině případů se zobrazí modální oknoWindows Security, které se ptá na jméno a heslo (případně certifikát).

V určitém procentu případů můžeme vyplnit přihlašovací údaje, provede se Kerberos autentizace s DC, a na server se odešle tiket. V tom případě dojde ke korektnímu přihlášení. Většinou se ale v tuto chvíli provede NTLM autentizacea pokud ji nemáme povolenu jako alternativu ke Kerberosu, tak přihlášení selže. Znovu se nám (třikrát po sobě) zobrazí přihlašovací dialog. Jestli vyskakující dialog bude provádět Kerberos nebo NTLM nepoznáme (jedině můžeme zachytávat komunikaci).

Obsah autentizačních dat

V klientském požadavku, který v hlavičce obsahuje řádku Authorization, se za klíčovým slovem Negotiate nachází GSS-API data kódovaná pomocí Base64. Uvnitř se nachází SPNEGO a uvnitř seznam podporovaných metod a Kerberos v5 datový objekt. V objektu je Kerberos zpráva KRB-AP-REQ a v ní Service Ticket.

Kerberos1

Komponenty Windows pro autentizaci

V Microsoft OS zajišťuje autentizaci uživatele služba Local Security Authority (LSA). Ta volá rozhraní (bezpečnostní API) Security Support Provider Interface (SSPI), což je proprietární varianta standardního GSS-API. SSPI využívá různé poskytovatele (SSP - Security Support Provider), třeba protokol Kerberos V5 (včetně rozšíření, které umožňuje provést autentizaci pomocí certifikátu na čipové kartě) implementoval pomocí dynamicky linkované knihovny Kerberos SSP (Kerberos.dll). Webový prohlížeč (třeba Internet Explorer) také volá SSPI, to použije Negotiate SSP, které zvolí Kerberos SSP nebo NTLM SSP.

Keytab (key table) soubor

Běžně můžeme SSO použít pro Microsoft služby, které běží na počítači zařazeném do domény. V tom případě sdílí počítač i AD heslo, z kterého si vytvoří Secret Key. Pomocí tohoto klíče pak šifrují vzájemnou komunikaci. Pokud chceme využít SSO na službě, která nemůže komunikovat s DC, třeba běží na Linuxu, není v doméně, apod. Tak stačí, když bude znát Secret Keypro rozšifrování komunikace (musí ho sdílet s DC).

Keytab (tabulka klíčů) je soubor, který obsahuje SPN a jim odpovídající šifrovací klíče (Secret Key). Může se použít pro rozšifrování komunikace při SSOa tedy ověření klienta přistupujícího ke službě. Je také možné jej použít pro autentizaci do domény (aniž by se muselo zadávat jméno a heslo). V keytab souboru může být jeden nebo více SPN/klíčů.

Pomocí keytab souboru nahrazujeme to, že je počítač zařazen do domény (a tím má k dispozici šifrovanou komunikaci s DC). V souboru máme klíč pro šifrování. Samozřejmě potřebujeme i odpovídající údaj v doméně. To se provádí tak, že se vytvoří servisní uživatelský účet(teoreticky lze použít i počítačový, ale mohou být různé problémy, takže je lepší zůstat u uživatelského) a na tento účet se registruje SPNpro službu. Účet musí používat stejné heslo jako keytab soubor.

Pozn.:Z toho, co jsme si řekli, je jasné, že je třeba myslet na bezpečnost. Keytab soubor představuje uživatelské credentials, pomocí něj se můžeme přihlásit do domény. Takže by servisní účet neměl mít žádná speciální práva (pro účel našeho použití žádná nepotřebuje) a přístup ke keytab soubor by měl být co nejvíce zabezpečen.

Vytvoření Keytab souboru

Jako součást Windows Server 2008 a novějších (nebo v Support Tools) nalezneme řádkový příkaz ktpass. Tento příkaz provádí několik operací. Nejprve registruje SPN (Service Principal Name) dle zadaného Principal Name a účtu. Defaultně také nastaví na účtu UPN (User Principal Name) na hodnotu Principal NameZmění heslo na účtu a toto použije i pro keytab soubor. Nakonec vytvoří výstupní keytab soubor.

Pozn.:Některé verze ktpass na Windows Server 2003 měli bug, postižena je verze 5.2.3790.1830, takže je potřeba použít novější.

Níže je uveden příklad vytvoření keytab souborupro webový server, nejprve obecná forma a poté s ukázkovými hodnotami.

Pozn.: Stejně, jako většinu jiných příkazů, musíme ktpassspouštět pod účtem s dostatečnými právy a jako administrátor (cmd Run as administrator).

ktpass -out jméno-souboru -princ HTTP/hostname@AD-DOMÉNA -mapUser AD-účet -mapOp set -pass * -ptypeKRB5_NT_PRINCIPAL -kvno 0

ktpass -out mujweb.keytab -princ HTTP/mujweb.firma.local@FIRMA.LOCAL -mapUser firma\mujweb -mapOp set -pass * -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -kvno 0

Ve výše uvedeném příkladu používáme následující parametry:

Použít můžeme řadu dalších parametrů, zajímavé z nich jsou:

Příklad vytvoření keytabu výše, odpovídá způsobu, jak je popisován v hodně článcích na internetu. Dochází při něm ke změně UPN na uživatelském účtu. Nemyslím, že je to k něčemu potřeba (při Kerberos autentizaci se hledá SPN a ne UPN), takže je možné využít parametr -setUpn. Provedl jsem řadu testů a vše je funkční. Takže níže je příklad použití ktpass, který mi připadá optimální.

ktpass -out mujweb.keytab -princ HTTP/mujweb.firma.local@FIRMA.LOCAL -mapUser firma\mujweb -mapOp set -pass heslo -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -kvno 0 –setupn –crypto All

Vytvoření Keytab souboru s více SPN

Na aplikačním serveru můžeme většinou použít pouze jeden keytab soubor. Přitom může nastat situace, kdy potřebujeme použít více SPN. Například, když chceme, aby na webovém serveru fungovalo SSO pro standardní adresu (FQDN – mujweb.firma.local) a pro nějaký alias (www.firma.local).

Můžeme to udělat tak, že nejprve vytvoříme keytab pro první SPN, které nastavíme (set) na uživatelský účet.

C:\>ktpass -out mujweb.keytab -princ HTTP/mujweb.firma.local@FIRMA.LOCAL -mapUser firma\mujweb -mapOp set -pass * -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -kvno 0 –setupn
Targeting domain controller: dc.firma.local
Using legacy password setting method
Successfully mapped HTTP/mujweb.firma.local to mujweb.
Type the password for HTTP/mujweb.firma.local:
Type the password again to confirm:
Key created.
Output keytab to mujweb.keytab:
Keytab version: 0x502
keysize 72 HTTP/mujweb.firma.local@FIRMA.LOCAL ptype 1 (KRB5_NT_PRINCIPAL) vno 0 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16 (0xad04eaf7d0d0a63adf0596c0788e910c)

Poté zavoláme příkaz znovu, na vstupu mu dáme první keytab soubor, přidáme druhé SPN, změníme Mapping Operation na add. Tak se vytvoří keytab, který obsahuje dvě SPN. Když používáme stejný uživatelský účet, tak bychom v obou případech měli zadat stejné heslo.

C:\>ktpass -in mujweb.keytab -out mujweb.keytab -princ HTTP/www.firma.local@FIRMA.LOCAL -mapUser firma\mujweb -mapOp add -pass * -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -kvno 0 –setupn
Existing keytab:
Keytab version: 0x502
keysize 72 HTTP/mujweb.firma.local@FIRMA.LOCAL ptype 1 (KRB5_NT_PRINCIPAL) vno 0 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16 (0xad04eaf7d0d0a63adf0596c0788e910c)
Targeting domain controller: dc.firma.local
Using legacy password setting method
Successfully mapped HTTP/www.firma.local to mujweb.
Type the password for HTTP/www.firma.local:
Type the password again to confirm:
Key created.
Output keytab to mujweb.keytab:
Keytab version: 0x502
keysize 72 HTTP/mujweb.firma.local@FIRMA.LOCAL ptype 1 (KRB5_NT_PRINCIPAL) vno 0 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16 (0xad04eaf7d0d0a63adf0596c0788e910c)
keysize 59 HTTP/www.firma.local@FIRMA.LOCAL ptype 1 (KRB5_NT_PRINCIPAL) vno 0 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16 (0xad04eaf7d0d0a63adf0596c0788e910c)

Identicky můžeme použít dva různé účty, které budou mít nastaveny každý svoje SPN a vytvořit spojený keytab soubor.

Kerberos na webovém serveru

Z informací, které jsme si popsali v minulých dílech a v tomto článku, můžeme dát dohromady body, které je třeba splnit pro provozování Kerberos SSO na webovém aplikačním serveru. Uvedeme si bodový výčet, jednotlivé detaily jsme popsali dříve. Je malý rozdíl, jestli používáme IIS (kde jsou některé věci jednodušší, například odpadá keytab soubor) nebo jiný server. Zde budeme popisovat situaci jaká je například u Apache HTTP Server.

ktpass -out www.keytab -princ HTTP/www.firma.local@FIRMA.LOCAL -mapUser firma\wwwsso -mapOp set -pass heslo -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -kvno 0 –setupn –crypto All
 

Webové prohlížeče

Běžné webové prohlížeče podporují Kerberos protokol a metodu Negotiate. Pro vlastní provedení využívají systémové rozhraní SSPI. Většinou je ale třeba určitá konfigurace, aby autentizace korektně proběhla. Jde o povolení IWA (defaultně povolené je) a povolení dané DNS adresy serveru.

Internet Explorer

IE podporuje Integrated Windows Authentication (IWA) a defaultně je toto nastavení povolené. Povolení můžeme měnit v Internet Options - Advanced - část Security. Změna nastavení vyžaduje restart.

image

Protože IE považuje protokol Kerberos za interní, tak (standardně) povolí autentizaci pouze na adresy, které patří do zóny Local Intranet. Historicky IE bere jako interní adresy pouze NetBIOS jména a používá jednoduché pravidlo, pokud je v adrese tečka, tak jde o internetovou adresu. Takže každá běžná adresa zadaná pomocí FQDN (Fully Qualified Domain Name) nebo IP adresy je brána jako internetová, i když je lokální. Kerberos vychází z DNS, takže asi pro adresu používáme FQDN. Jediná možnost je tedy ručně zadat adresu či celou doménu mezi Local Intranet.

Nastavení provedeme v Internet Options - Security - Local Intranet - Sites – Advanced. Můžeme zadat celou adresu včetně protokolu, pouze adresu (pak funguje pro http i https) nebo využít zástupný znak hvězdička, což je nejčastější použití pro intranet (třeba *.firma.local).

Kerberos2

Mozilla Firefox

Firefox podporuje Kerberos autentizaci již dlouho, na Windows umí využít jak SSPI (upřednostňuje), tak GSSAPI. Stejně jako u IE je podpora defaultně zapnutá, ale musí se specifikovat adresy, pro které se může použít. Pro konfiguraci musíme do adresního řádku zadat

about:config

Po potvrzení varování, že změny konfigurace mohou být nebezpečné, vidíme jednotlivé konfigurační parametry. Do filtru zadáme proměnnou, kterou chceme měnit. Což je network.negotiate-auth.trusted-uris, kterou rozklikneme. Opět zde můžeme zadat celou adresu nebo pouze doménu. Více adres můžeme oddělit čárkou.

Kerberos3

Ještě máme další hodnoty, které standardně nemusíme měnit. Pomocí nich můžeme nastavit knihovnu, která se použije pro autentizaci. Jestli se má použít SSPI network.auth.use-sspi (defaultně true), jestli se používá defaultní knihovna GSSAPI (pokud nenastavíme SSPI) network.negotiate-auth.using-native-gsslib (defaultně true) a případně jméno jiné GSSAPI knihovny network.negotiate-auth.gsslib.

Google Chrome

Windows verze Google Chrome využívá nastavení z Internet Exploreru.