Mobilní sítě
1G - 1. generace

Na počátku 80. let se objevili první analogové systémy (např. NMT), které uživatelům umožnili mobilní telefonování. Nevýhodou bylo to, že mobilita byla omezena jen na určité území, protože tyto sítě byly budovány jako národní. Navíc jednotlivé národní sítě byly navzájem nekompatibilní. Systémy 1. generace používaly přístupovou metodu FDMA. V polovině devadesátých let spektrum rádiových vln už ovšem přestávalo stačit rychle rostoucímu počtu uživatelů a bylo tedy třeba najít nové řešení. Frekvence - 450 MHz.


2G - 2. generace

Digitální síť GSM, frekvence 900 MHz, později i 1800 MHz, vněkterých zemích i 1900 MHz. Začala se používat v r. 1991. Používá technologi TDMA (časový multiplex), která umožňuje několik různých hovorů realizovat v jednom frekvenčním kanále. Síť umožňuje přenos řeči, dat (9,6 kb/s) a faksimilie. GSM se na začátku 90-tých let stává prvním digitálním standardem v Evropě. Síť GSM byla postupně vylepšována – byly přidávány nové bloky, které umožňovaly nové služby (zasílání SMS zpráv, hlasová schránka). Nevýhodou těchto mobilních 2G sítí je jejich "pomalost" (9,6kbit/s). GSM využívá pro přenos dat technologii spojovní okruhů.

Technologie HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) – je založená pouze na softwarové úpravě GMS sítě a proto její implementace do již stávající sítě je jednoduchá. Vyšší přenosové rychlosti je zde tedy dosaženo novým způsobem kódování (snižováním počtu zabezpečovacích bitů), který umožní zvýšit přenosovou rychlost až na 14,4 kbit/s. Následným sdružením až 4 timeslotů lze vytvořit kanál s přenosovou rychlostí 57,6 kbit/s.

GPRS (General Packet Radio Servis)
GPRS je rozšíření GSM sítě tak, aby bylomožné používat přenos přepojováním paketů. GPRS je nástavbou, která využívá stávající radiové rozhraní. Teoreticky se lze dostat až na přenosovou rychlost 171,2 kbit/s (přenosová rychlost se má postupně zvyšovat z 28,8 kbit/s na 56 kbit/s a později na 112kbit/s). Technologie GPRS představuje hardwarový zásah do již stávající sítě GSM – k vybudované síti GSM jsou přidávány nové bloky umožňující paketový přenos dat pomocí protokolu IP, což umožňuje přístup do sítě Internet.

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
EDGE je rozšíření GPRS sítě, tentokrát se změní její radiová část. Používá se jiný druh modulace. To umožní zvýšení přenosové rychlosti při využití všech 8 timeslotů až na hodnotu 384 kbit/s. Využití této technologie však představuje zásah do hardwarového řešení mobilní sítě. Sítě 2.generace (2G) využívající technologií zvyšující přenosovou rychlost bývají označovány jako sítě 2,5-té generace.

3G – 3. generace

Od roku 1986 pracuje ITU na definici nového systému, který umožňuje celosvětový roaming založený na existenci jedné univerzální mobilní sítě používající celosvětově stejné frekvenční pásmo. Tento systém je pojmenován celosvětově IMT-2000, v Evropěje znám jako UMTS. U tohoto systému hraje mimo jiné hlavní roli již zmíněná vysoká rychlost přenosu dat a služby podporující Internet.

Zavedené systémy 2,5-té generace umožní jednoduchý přechod na síť třetí generace, a to přidáním nového hardwaru do stávající mobilní sítě. Přidá se tak nová bezdrátová přístupová metoda (CDMA) a operátorům to umožní zavedení dalších služeb. Tyto služby budou založeny na paketovém přenosu po IP sítích. Sítě třetí generace tedy budou implementovány do existujících sítí 2G. Kromě Japonska by nikde jinde na světě neměla existovat pouze síť 3G bez předchozí funkční sítě druhé generace. Koncept využití mobilních sítí třetí generace předpokládá alespoň zpočátku úplné pokrytí území systémem GSM a malé oblasti pokryté systémem UMTS. Pro hlasové služby se tedy alespoň v blízké budoucnosti bude stále používat systém GSM.

3G – nový bezdrátový přístup

Sítě 3G budou postupně využívat několik bezdrátových přístupových technologií – využití satelitního přístupu a DECT technologie. Tato fáze již předpokládá převážnou část provozu v paketově spínané části sítě. Část sítě se spínáním okruhů bude využita jenom pro služby vyžadující komunikaci v reálném čase.

Modulace
V GPS/GPRS sítích se používá modulace (klícování) GMSK, který je typem difernčního fázového klíčování. Vysílání logické nuly resp. logické jedničky je reprezenován kladnou resp. zápornou změnou fáze.

CDMA (Code Division Multiple Access)
CDMA je označení kódového multiplexu. Jedná se o službu, která je v ČR využívána výhradně pro bezdrátové datové přenosy pomocí
sítě NMT. Eurotel má i po nástupu GSM technologie licenci na používání sítě analogových telefonů NMT, která pracuje na frekvenci 450 MHz. Dnes je v této síti minimum uživatelů hlasových služeb. Eurotel tedy hledal jiné využití draze zaplacené licence. Aplikuje tedy do NMT standard CDMA2000 1xEV-DO (DO znamená Data Optimized/Data Only). Služba bude pokrývat cca 70% populace. Výsledkem je rychlé mobilní připojení k internetu za atraktivní cenou (download až 3,1 Mbps a upload 1,2 Mbps).