Přenos dat mezi PC
Aplikace pošle data. Transportní vrstva balí data do transportních paketů. Mezi dvěma počítači může být několik transportních spojení současně, jedno např. pro virtuální termi¬nál a druhé pro elektronickou poštu. Z hlediska transportní vrstvy jsou adresovány jednotlivé aplikace.
Síťová vrstva zabezpečí spojení mezi vzdálenými počítači, takže transportní vrstvě se jeví jakoby žádné modemy, opakovače, mosty či směrovače na cestě nebyly. Transportní vrstva se zcela spoléhá na služ¬by nižších vrstev.
Síťová vrstva zabezpečuje přenos dat mezi vzdálenými počítači WAN. Základní jednotkou přenosu je síťový paket, ale taky IP datagram nebo paket. Síťový paket se také skládá ze záhlaví a datového pole. V rozsáhlých sítích (WAN) mezi počítači leží zpravidla jeden nebo více směrovačů (routerů). Směrovač vybalí síťový paket z datového rámce (jed¬noho linkového protokolu) a před odesláním do jiné linky jej opět zabalí do jiného datového rámce (obecně jiného linkového protokolu).
Z hlediska síťové vrstvy jsou pakety adresovány IP adresou počítače (resp. jeho síťového rozhraní).
IP datagram
Hlavička: (Wiki)
• IP adresa příjemce a odesílatele
• délka hlavičky, celková délka
• životnost (TTL – Time to Live)
• protokol – kterému protokolu vyšší vrstvy se mají data předat po doručení
• identifikace paketu
• kontrolní součet hlavičky
Linkový rámec
Linková vrstva zajišťuje výměnu dat v rámci lokální sítě. Základní jednotkou pro přenos dat je na linkové vrstvě linkový (datový) rámec. Linkový rámec se skládá ze záhlaví (Header), přenášených dat (Payload) a zápatí (Trailer). Linkový rámec nese v záhlaví linkovou adresu (MAC) příjemce, linkovou adresu odesílatele a další řídící informace. V zápatí nese mj. obvykle kontrolní součet z přenášených dat. Pomocí něho lze zjistit, zdali nedošlo při přenosu k porušení dat. V přenášených datech je pak zpravidla nesen paket síťové vrstvy.