Topologie

Topologie sítí PC-LAN
Topologie hvězda

• nejpoužívanější topologie, zejména v sítích Ethernet
• každá pracovní stanice je připojena ke společnému uzlu – aktivnímu prvku sítě (switch – přepínač, hub – rozbočovač)
• od rozbočovače vede ke každé stanici samostatný kabel
• obrovská stabilita (přerušený kabel vyřadí z provozu jen jeden segment sítě)
• další prvky (pracovní stanice) lze přidávat/odebírat za běhu sítě
• používá přístupovou metodu CSMA/CD
Kruhová topologie

• počítače jsou logicky propojeny do kruhu
• signál prochází postupně přes připojené počítače, každý počítač funguje jako opakovač
• kolaps jednoho počítače vyřadí z provozu celou síť
• data vysílá ten počítač, který dostane token (el. signál), token je v kruhu postupně předáván z jednoho počítače na druhý
• přístupová metoda token passing
• přenos dat je relativně jednoduchý, protože pakety se posílají jedním směrem
• nevznikají kolize
• menší náklady než u hvězdicové topologie
• použití u průmyslových sítí
Stromová topologie
• vychází z hvězdicové topologie
• jednotlivé hvězdy jsou spojeny aktivními síťovými prvky (switch)
• použití v rozsáhlých sítích
• snižuje se množství použitých kabelů
Sběrnicová topologie

• dnes už se příliš nepoužívá
• jako přenosové médium se používal koaxiální kabel
• všichni uživatelé jsou připojení paralelně na jeden kabel
• porucha pracovní stanice nezpůsobí kolaps celé sítě
• přerušení sběrnice vyřadí z provozu celou síť
• data ve formě elektrických signálů jsou posílána všem počítačům v síti, nicméně informaci přijme pouze ten počítač, jehož adresa odpovídá adrese zakódované v počátečním signálu
• v daný okamžik může zprávy odesílat vždy pouze jeden počítač, výkon sítě závisí na počtu počítačů připojených ke sběrnici
Přístupové metody
Při práci v síti mohou všechny stanice přijímat zprávy najednou. U vysílání zprávy je však nutno zajistit, aby na přenosovém médiu byla v jednom okamžiku zpráva jen od jednoho uživatele. Jinak by mohlo dojít ke kolizím (sušení signálu, superpozici elektrického signálu). Proto se pro přístup k síti definují přístupové metody.
• CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Colision Detection - "naslouchání na nosné vlně s vícenásobným přístupem a detekcí kolizí")
• Token passing
CSMA/CD
V této metodě je zjišťován stav na sběrnici jednotlivými pracovními stanicemi. V případě, že některá stanice vysílá, jsou ostatní stanice zablokované do té doby, než je sběrnice opět volná. Po jejím uvolnění může vysílat jiná stanice. Může se stát, že na vysílání čeká více stanic a po uvolnění začnou vysílat ve stejný okamžik. Pak dojde ke kolizi a ztrátě dat. Z toho důvodu se tato metoda nazývá metodou kolizní.
Token passing
Tato metoda používá předávání vysílacího práva (token). Token je předáván postupně mezi stanicemi. Stanice může vysílat až tehdy, když dostane token. Vysílaná data procházení postupně přes stanice, až se dostanou k adresátovi. Každá stanice má zaručeno, že po určité době dostane vysílací právo. Tato metoda je proto vhodná pro řízení technologických procesů, kde je požadována práce v reálném čase.