Základní pojmy
Kolizní doména je část sítě, ve které může docházet ke kolizím. Kolize vzniká tehdy, když na sdílené přenosové médium začnou vysílat alespoň dva počítače v jednu chvíli.
Například počítače připojené na jeden hub jsou všechny součástí jedné kolizní domény. Kolizní domény odděluje např. switch.

Broadcast doména je celá síť, tj. tvoří ji všechny počítače se stejnou síťovou adresou. Šíření broadcastu blokuje router, proto router odděluje broadcast domény.

Broadcast je vysílání, které se posílá všem počítačům v síti.

Rrámec - obvykle se myslí linkový rámec, tj. blok dat, který se přenáší na úrovni linkové vrstvy (je směrován na základě MAC adresy)

Datagram – obvykle se myslí IP datagram, tj. blok dat, který se přenáší na úrovni síťové vrstvy (je směrován na základě IP adresy)

TTL (Time To Live) - maximální doba, kterou může datagram setrvat v síťovém systému. Pokud je hodnota TTL nulová, pak musí být datagram zahozen. Čas je měřen v jednotkách sekund. Každý modul, který datagram zpracovává (router, ...), musí snížit hodnotu TTL nejméně o jedna, a to i v případě, že ho zpracovává méně než sekundu. Cílem je zahození nedoručitelných datagramů a omezit maximální dobu existence datagramu. Hodnota TTL je zapsána v hlavičce IP datagramu.

Spolehlivý/nespolehlivý přenos

Spojované/nespojované služby. U spojované služby dojde nejdříve k navázání spojení, jím pak protékají data (à la telefon). Má menší nároky, dodržuje pořadí paketů. U nespojované služby (connectionless) je každý paket přepravován samostatně (à la dopisy). Je pružnější a robustnější, reaguje na změny v síti. Je univerzálnější a lépe odpovídá charakteru sítí.

TCP - spojovaný, spolehlivý protokol transportní vrstvy
UDP - nespojovaný, nespolehlivý protokol transportní vrstvy