- Grafická karta -

Grafická karta (videokarty, grafický adaptér) je zařízení, které zabezpečuje výstup dat z počítače na:

·         Obrazovku monitoru

·         LCD display

Většina grafických karet dovoluje práci ve dvou režimech:

·         Textový režim:

o    Režim, který umožňuje zobrazovat pouze předem definované znaky, např.:

§  Písmena A, a, B, b, C, c, …..

§  Číslice 1, 2, 3

§  Speciální znaky: #,&,@

§  Pseudografické znaky: symboly pro vykreslení tabulky

o    Zobrazované znaky jsou přesně definované pomocí matic bodů a je možné je zobrazovat pouze jako celek.

·         Grafický režim

o    Režim, ve kterém jsou informace zobrazovány po jednotlivých obrazových bodech tzv. pixelech – Picture Element

o    Může z jednotlivých pixelů vykreslit prakticky „libovolnou“ informaci.

·         Rozlišení v textovém režimu:

o    Počet znaků, které je možné v textovém režimu zobrazit na jednom řádku, a počet řádků, které je možné umístit na obrazovku.

o    Např. 80x25, 40x25, 80x25 znaků.

·         Matice znaku:

o    Počet bodů (ve vodorovném a ve svislém směru), za kterých se může skládat jeden znak v textovém režimu

o    Např. 9x14, 8, 14, 8x8 bodů

·         Rozlišení v grafickém režimu:

o    Počet pixelů, které je možné zobrazit v horizontálním a ve vertikálním směru.

o    Např. 640x480, 800x600,1024x768, 1152x864, 1600x900 pixelů

·         Počet barev (barevná hloubka):

o    Počet barev, které je možné zároveň zobrazit

o    Udává se většinou pouze pro grafický režim

o    Např. 2, 4, 16, 256, 65535, 16,7 mil. Barev

·         Rychlost:

o    Objektivní vyjádření rychlosti grafické karty je problematické a nejednotné

o    Udává se jako počet určitých operací, které grafická karta, dokáže provést za jednotlu času

o    Bývá stanovena pouze v (určitém) grafickém režimu

o    Např.

§  20 mld. Pixelů/s

§  380 mil. Trojuhelníků/s

§  136 mil. Vrcholů/s

o    Vyjadřuje se také frekvencí:

§  Procesoru grafické karty – např. 576 MHz

§  Se kterou pracuje její paměť např. 999 MHz

§  Shaderu – např. 1242 MHz

o    Bývá také udávána např. přenosovou rychlostí mezi procesorem grafické karty a jeji pamětí (např. 223,8 GB/s).

o    Pro určení rychlosti grafické karty se velmi často používají různé testovací programy (bechmerks)

o    Shader:

§  Program určená pro zpracování přímo na grafické kartě.

§  Soubor programových instrukcí, které jsou použity při generování obrazu na základě předem definovaného modelu.

§  Je zpracováván specializovanými jednotkami GPU, které mohou pracovat s jinou (vyšší) frekvencí než jádro GPU.

§  Existují různé typy shaderů:

·         Vertex shader:

o    Provádí se pro každý vrchol (vertex) vstupní geometrie

o    Jeho účelem je transformovat 3D pozici každého vrcholu ve virtuálním prostoru do 2D souřadnic, na nichž se zobrazí na obrazovce.

·         Pixel shader

o    Provádí se pro každý pixel na obrazovce

o    Typicky realizuje výpočet bary pixelu.

·         Geometry shader:

o    Provádí úpravu geometrie

o    Umožňuje přidávat a odebírat vrcholy

 

Grafické karty SVGA

·         Grafická karta SVGA (super video graphics array) je dnes nejpoužívanější typ grafické karty

·         Skládá se z následujících částí

o    Procesor (GPU – Graphics Processing Unit):

§  Řídí činnost celé grafické karty

§  Ovládá rozlišení grafické karty, barevnou hloubku a všechny elementy spojené s vykreslováním pixelů na obrazovku

§  Značnou měrou ovlivňuje rychlost celé grafické karty

§  Nejznámější výrobci nVidia, AMD/ATI, Matrox

o    Paměť (videopaměť, frame buffer)

§  Uchovává informace, ze kterých procesor grafické karty vytváří digitální obraz

§  Kapacita videopaměti bývá 1 MB – 2 GB

o    RAM DAC (RAM Digital to Analog Convertor)

§  Převodník, který přebírá digitální obraz vytvářený procesorem grafické karty

§  Na jeho základě vytváří analogový signál pro monitor

o    ROM BIOS

§  Základní programové vybavení (firmware) nezbytné pro činnost grafické karty.

o    Feature Connector:

§  Konektor, který dovoluje propojit grafickou kartu s dalšími zařízením, např. grafickým koprocesorem, s televizní kartou apod.

·         Grafický akcelerátor:

o    Označení grafické karty, jejiž procesor je schopný samostatně realizovat některé operace používané v počítačové grafice, např.:

§  Vykreslení určitých grafických objektů

§  Antialiasing

§  Skryté neviditelných hran v 3D scéně

§  Stínování 3D scény

§  Přehrávání videosekvencí

o    Umožnuje podstatně vyšší výkon, protože není nutné, aby každý pixel, který se má zobrazit na obrazovce, byl vypočítán procesorem počítače.

o    Procesor počítače pouze vydá příkaz grafické kartě, co má vykreslit (linku, kružnici, obdélník).

o    Vlastní výpočet jednotlivých zobrazovaných pixelů provede specializovaný procesor grafické karty.

o    Využití možnosti grafické akcelerace je podmíněno použitím správného programového ovládače, jež je schopen využít všech možností, kterými procesor grafické karty disponuje.

o    Současné karty mají většinou integrovánu i akceleraci (některých) funkcí DirectX a OpenGL.

·         Procesorem grafické karty je propojen s videopaměti pomocí sběrnice, jejíž šířka bývá 32, 64, 128, 256, 384, 448 bitů.

·         Paměť na grafické kartě bývá realizována jako:

o    DDR SDRAM

o    DDR2 SDRAM

o    Specializované paměti určené pro grafické karty:

§  GDDR-3

§  GDDR-4

§  GDDR-5

·         V minulosti byly používány i jiné typy videopěmtí (DRAM, FOM DRAM, EDO RAM, SDRAM, VRAM, SGRAM, WRAM).

·         V závisloti na kapacitě této videopaměti a procesorum který tato karta používá, je možné zobrazovat následující režimy.

 

·         Minimání kapacita videopaměti nutná pro zobrazení konkrétního grafického režimu je dána vztahem:

o    Kapacita video paměti = H. V. P  (B)

·         Kde

o    H značí počet pixelů v horizontálním směru

o    V značí počet pixelů ve vertikálním směru

o    P značí počet bytů nutných pro zobrazení jednoho pixelu

·         Hodnota parametru P je dána barevnou hloubkou:

 

·         Režim True Color pracují s barvami uloženými na třech bytech, které odpovídají modelu RGB:

o    1 byte : udává hodnotu červené složky (RED)

o    1 byte: udává hodnotu zelené složky (GREEN)

o    1 byte: udává hodnotu modré složjy (BLUE)

·         K těmto třem  bytům se někdy přidává ještě čtvrtým který vyjadřuje hodnotu tzv.  α kanálu

·         α kanál je již neurčuje žádnou ze základních barev, ale udává míru transparentnosti (průsvitnosti) dané barvy.

·         Tohoto se využívá zejména při výpočtu třírozměrných scén, kde se jednotlivé objekty mohou překrývat, přičemž jejich povrch je částečně průsvitný à tzv. α- bleding

·         Vysoká kapacita videopěmti bývá v současné době využívána zejména při zobrazování 3D scén, např. pro:

o    Z-buffer:

§  Algoritmus vyžadující dodatečnou paměť pro skrývání neviditelných hran objektů

o    Double buffering:

§  Technika, kdy videopaměť je rozdělena do dvou částí

§  Jedna část vždy obsahuje informace, které se právě zobrazují (např. spočítaný snímek pohyblivé 3D scény)

§  Ve druhé části může probíhat výpočet následujícího snímku.

§  Poté, co je další snímek spočítán, dojde k rychlému přepnutí těchto oblastím tj. z druhé oblasti se informace zobrazují a v první nyní probíhá výpočet.

·         Grafické karty se v minulosti připojovaly do počítače prostřednictvím rozšiřující sběrnice (PC-bus, ISA, EISA, MCA, VL-bus, PCI)

·         Dnes jsou grafické karty připojovány nejčastěji pomocí sběrnice PCIe, popř. speciálního portu AGP (accelerated Graphiccs Port).

·         Port AGP umožňoval (ve své době) vyšší přenosové rychlosti a komunikace mezi grafickou kartou a procesorem nebyla rušena jinými zařízeními (umístěnými na rozšiřující sběrnice PC bus-PCI).

·         Současné grafické karty bývají vybaveny:

o    Výstupem na analogový monitor (DE-15)

o    Digitálním výstupem na LCD panel (DVI)

o    Televizním výstupem

o    Konektor HDMI pro připojení TV, DVD apod.

·         Kromě televizního výstupu mají některé grafické karty také integrovaný video vstup pro připojení např. videopřehrávače, kamery,

·         Existují i grafické karty, které jsou obsazený televizním tunerem určeným pro příjem televizního signálu

·         Pomocí sběrnice PCI express je možné do počítače zapojit dvě (popř. víceú grafických karet, ketré budou pracovat paralelně a budou produkovat jeden společný výstup

·         Technologie dovolující toto zapojení se iznačuje jako SLI (scalable link interface).

o    Základní deska umožňující zapojení dvou grafických karet

o    Dvě identické grafické karty podporující SLI

o    Můstkový konektor k propojení grafických karet