- Klávesnice -

• Klávesnice slouží jako základní vstupní zařízení počítače pro zadávání údajů.
• Je organizována jako pole spínačů, které jsou zapojeny do matice.
• Signály z jednotlivých řádků a sloupců této matice jsou zasílány do mikrořadiče klávesnice (např. 8041, 8042 nebo 8048).
• Mikrořadič je osazen přímo v klávesnici a interpretuje signály pomocí svého zabudovaného programu (firmware).
• Je-li stisknutí konkrétní klávesa, mikrořadič klávesnice ji dekóduje a pošle příslušný kód (tzv. scan code) do počítače.
• Mikrořadič klávesnice je rovněž zodpovědný za komunikaci s řadičem klávesnice v počítači, tj. také např. za:
o Zaslání informace o jejím korektním připojení
o Umožňuje programovému vybavení ovládat LED diody klávesnice
• Mikrořadič a řadič klávesnice v PC komunikují asynchronně pomocí propojovacího kabelu.
• Klávesnice bývá k počítači připojena prostřednictvím rozhraní klávesnice (umístěné na základní desce počítače).
• Připojení je většinou realizováno pomocí:
o 5vývodového konektoru DIN
o 6vývodového PS/2 konektoru
o Sběrnice USB
• Konektor DIN a konektor PS/2:

Technologie výroby klávesnice
• Mechanické klávesnice:
o Konstruované pomocí mechanických spínačů umožňujících chvilkové sepnutí dvou kontaktů
o Návrat klávesy do původního stavu ( po jejím uvolnění) je realizován pomocí pružiny.
o Vykazují relativně vysokou životnost (20 mil. Úhozů)

• Mechanické klávesnice s pěnovým prvkem
o Používány především u starších klávesnic
o Jednotlivé klávesy obsahují pěnový prvek, na jehož spodním konci je nalepena vodivá folie
o Vodivá folie zabezpečení, že při stisku klávesy dojde k propojení kontaktů.
o Tyto klávesnice mají poměrně nízkou životnost

• Mechanické s gumovou membránou:
o Realizovány pomocí spínačů u nichž jsou návratová pružina a pěnový prvek nahrazeny membránou (vypouklou částí gumové membrány).
o Na spodní straně membrány je bodový uhlíkový kontakt, který při stisku klávesy spojí příslušné kontakty.

• Membránové klávesnice:
o Podobné klávesnicím s gumovou membránou
o Jednotlivé klávesy nejsou oddělené, ale jsou tvořeny další membránou.
o Používány hlavně u speciálních zařízení (nacházejících se v „extrémních“ podmínkách).
• Bezkontaktní klávesnice:
o Nepoužívají mechanické kontakty, založeny na:
 Hallově jevu
 Kapacitních spínačích
• Klávesnice s Hallovými sondami
o Hallův jev:
 Mějme vodivý (např. kovový) pásek tloušťky d, který je opatřen na bočních okrajích kontakty taky, aby bylo možné mezi okraji pásku měřit příčné napětí U
 Pokud páskem rovnoběžně s okraji prochází elektrický proudu I a kolmo k povrchu pásku působí magnetické pole (o magnetické indikci B), pak mezi okraji pásku vzniká elektrické napětí.
 Pro hodnotou příčného napětí U platí:

• Kde h je Hallova konstanta vyjadřujícé vlastnosti metriálu, ze kterého je vyroben vodivý pásek

• Klávsnice s kapacitními spínači:
o Založeny na změnách kapacitního odporu Xc
o Kapacita kondenzátoru je dána vztahem

o Kde
 C – kapacita kondenzátoru (F)
 S – průřez překryvné části desek kondenzátoru (m2)
 D – vzdálenost desek kondenzátori (m)
 ϵ - permitivita dielektrika (F/m)
• ϵ0 – perminivita vakua (F/m), ϵ0 = 8,8543.10-12 F/m
• ϵr – relativní perminitivita dielektrika

• zmenšením vzdálenosti d dojde ke zvýšení kapacity a tím ke snížení kapacitního odporu


Typy klávesnic
• podle počtu kláves a jejich uspořádání lze rozlišit následujícíc typy klávesnic:
o klávesnice PC/XT:
 obsahuje 83 kláves:

• klávesnice PC/AT:
o obsahuje:
 101 kláves (US standard)
 102 kláves (European standard)

o Rozšířená klávesnice Win Natural:
 Vychází z klávesnice PC/AT
 Obsahuje klávesy pro zjednodušení práce s operačními systémy MS-Winodws 95 (98, Me, NT, 2000, XP)
 Jedná se o klávesy umožňující:
• Zobrazení menu Start
• Zobrazení kontextového menu
• Klávesnice mohou být vybaveny i dalšími klávesami umožňujícími např.:
o Vyvolání často používaných programů
o Manipulace s prohlížeči www stránek