- Tiskárny -

o Tiskárny jsou výstupní zařízení soužící pro výstup údajů z počítače v tištěné podobě
o Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě vytiknout (nejčastěji na papír)
o Základní parametry:
o Typ tiskárny (tisku): jehličková, tepelná, inkoustová, laserová, s pevným inkoustem, sublimační
o Rychlost tisku: počet znaků (stránek) vytištěných za jednotku času (100 zn/s – 10 stránek/min)
o Rozlišení (kvalita tisku): počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (udáváno v bodech na palec – dpi – Dots Per Inch)
o Barevnost: schopnost tisknout pouze černobíle nebo i barevně
o Pořizovací náklady: cena tiskárny
o Cena za vytištěnou stránku: je dána
 Cenu listu požadovaného papíru
 Cenou a životností tiskové náplně (barvící páska, catridge s inkoustem, kazeta s tonerem atd.)
o Barevný tisk pracuje se subtraktivním modelem míšení barev
o Tento model (CMY – Cyan, Magneta, Yellow) používají tři základní barvy
o Protože, smísení výše vedených třech základních barev neposkytuje čistě černou barvu, je tento model velmi často doplněn na model CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). Který využívá samostatné černé barvy
o Modernější a kvalitnější tiskárny tento model dále rozšiřují a používají až sedm (původní CMYK + světlejší odstíny barev CMY) a více základních barev.
o Tiskárnu je možné k počítači připojit prostřednictvím:
o Sériového portu: pro starší tiskárny
o Paralelního portu: dnes nejpoužívanějšího řešení
o USB sběrnice
o SCSI rozhraní
Jehličková tiskárna
o Jehličkové tiskárny tiskovou hlavu, která obsahuje sadu pro sebou umístěných jehliček
o V závislosti na počtu jehliček se tyto tiskárny dále rozlišují na:
o 7 jehličkové
 Poskytují tisk s velmi nízkou kvalitou
 Používány pouze ve speciálních případech, kde na kvalitě tisku příliš nezáleží (např. pokladny v prodejně)
o 9 jehlíčkové:
 Dovolují (oproti předešlému typu kvalitnější tisk
 Pracují zpravidla ve dvou režimech:
• DRAFT: méně kvalitní, ale rychlejší tisk
• NLQ (Near Letter Quality): tisk, který svou kvalitou odpovídá přibližně kvalitě elektrického psacího stroje.
 24 jehličkové:
• Kromě režimů DRAFT a NLQ dovolují práci v režimu LQ (letter Quality), který poskytuje lepší kvalitu tisku než NLQ režim
• Poskytují rovněž vyšší rychlost tisku
o Hlava jehličkové tiskárny


o Jednotlivé jehličky jsou připojeny k elektromagnetům, které je při práci (tisku) vystřelují proti barvící pásce
o Barvící páska pak v daném bodě dopadne na papír, kde způsobí malý barevný bod
o Jehličkové tiskárny jsou vhodné pouze pro tisk textových dokumentů na jejichž kvalitu nejsou kladeny přiliš vysoké nároky
o Výhody jehličkové tiskárny:
o Nízká pořizovací cena
o Nízká cena za vytištěnou stránku: není zapotřebí žádný speciální papír
o Nevýhody jehličkových tiskáren:
o Nízká kvalita tisku
o Nízká rychlost (zejména při tištění grafických informací)
o Vysoká hlučnost
o Jehličkové tiskárny
Inkoustové tiskárny
o U inkoustové tiskáren je tisk prováděn pomocí inkoustu, který je prostřednictvím miniaturních trysek po kapkách vystřikován na papír
o Inkoust je umístěn v malé nádržce (catridge), která se pohybuje společně s tiskovou hlavou
o Inkoustové tiskárny lze podle technologie tisku rozdělit do následujících skupiny:
o DOD (Drop on Demand): tiskárny u nichž je kapka z trysky vystřikována pouze v okamžiku, kdy má dojít k jejím nanesení na papír, tj. když má dojít k vytištění barevného bodu. Tyto tiskárny se dále dělí do dvou skupin:
 Thermal technology: vyráběny firmami HP a Canon
 Piezo-electric technology: vyráběny firmou Epson
o Continous flow: tiskárny, u nichž je inkoust z trysky vystřikován nepřetržitě. Technologie používaná zejména u velkých tiskáren (nahrazujících „klasické“ plottery)
o DOD – thermal technology: tiskárny tohoto typu používají k vystříknutí kapky inkoustu tzv. topný rezistor (heating resistor)

o Tisk je prováděn ve čtyřech fázích:
o Topný rezistor způsobí zahřátí inkoustu v dutině trysky
o V dutině trysky (vlivem tepla) vzniká bublina, která vytlačuje inkoust ven z dutiny
o Vystříknutí inkoustu na papír spojené se zánikem bubliny
o Zánikem bubliny vzniká v dutině trysky podtlak, který způsobí její opětovné naplnění inkoustem
o Tato technologie má svá omezení
o Musí používat inkoust, který je odolný proti žáru
o Je zapotřebí jistá doba k opětovnému ochlazení tepelného rezistoru
o Ve srovnání s piezo-technology dovoluje menší přesnost, neboť není možné přesně regulovat velikost kapky.
o Dnešní tiskové hlavy obsahují 300-600 tiskových trysek o průměru 70 micronů, které vystřikují kapky o objemu asi 8-10 Pl.
o Takováto kapka způsobí na papíře barevný bod o průměru cca 50-60 micronů (nejmenší bod pozorovatelný lidským okem je přibližně 30 micronů).
o Charakteristické rozlišení těchto tiskáren bývá 300x300 dpi až 4800x1200 dpi.
o DOD – piezo-electric technology: tiskárny, které k vystříknutí kapky inkoustu na papír používají, piezo krystal

o V okamžiku, kdy má dojít k vystříknutí kapky inkoustu na papír, je do piezo krystalu zaveden elektrický proud, který způsobí jeho prohnutí
o Toto prohnutí piezo krystalu má za následek vstříknutí kapky inkoustu z dutiny trysky.
o Prohnutí piezo krystalu, lze poměrně době ovládat, což dovoluje s dosti velkou přesností regulovat velikost kapky.
o Výhodou této technologie je i potenciální vyšší rychlost tisku, protože není nutné čekat určitou dobu, než dojde k ochlazení tepelného rezistoru
o Tisková hlava obsahuje většinou 192 trysek (64 trysek pro každou barvu)
o Charakteristické rozlišení těchto tiskáren bývá 720x720 dpi až 4800x1200 dpi
o Coninous flow: u tohoto typu inkoustových tiskáren je inkoust z trysky vystřikován v nepřetržitém proudu
o Proud inkoustu je rozprašován do kapek, z nichž některé jsou, v závislosti na tom, zda-li má být inkoust nanesen na papír, či nikoliv elektrostaticky nabíjeny
o Takto nabité kapky jsou potom elektrostatickým polem odváděny do sběrné trubice
o Odváděný inkoust je následně přečerpáván zpět do catrdge

o Výhody inkoustových tiskáren:
o Relativně nízká pořizovací cena
o Jednoduchá možnost barevného tisku (různobarevné inkousty)
o Poměrně vysoká kvalita tisku ( je však silně závislá na použitém typu papíru)
o Nevýhody inkoustových tiskáren
o Vysoká cena za vytištěnou stránku
o Nutnost použití kvalitního papíru
o Poměrně nízká životnost catridge s inkoustem
Laserové tiskárny

o Veškeré data potřebná k vytištění jedné stránky jsou nejprve umístěna do paměti tiskárny
o Tato (znaková) počítačem zasílaná data, jsou prováděna řadičem tiskárny na videodata
o Videodata jsou posílána na vstup polovodičovému laseru, který v závislosti na nich vysílá přerušovaný laserových paprsek
o Laserová paprsek je vychylován (odrážen) soustava rotujících zrcadel, tak aby dopadal na rotující válec.
o Povrch tohoto válce je zhotoven z materiálu schopného uchovávat elektrostatický náboj
o V místech, kam laserový paprsek na válec dopadne, dojde k jeho nabití statickou elektřinou na potenciál řadově 1000 V
o Rotující válec dále prochází kolem kazety s barvícím práškem (tonerem), který je vlivem statické elektřiny přitažen k nabitým místům na povrhu válce
o Papír, který vstoupí do tiskárny ze vstupního podavače, je nejdříve nabit statickou elektřinou na potenciál vyšší, než jsou nabitá místa na válci (cca 2000 V)
o V okamžiku, kdy tento papír prochází kolem válce, dojde k přitažení toneru z nabitých míst válce na papír
o Toner je do papíru dále zažehlen a celý papír je na závěr zbaven elektrostatického náboje a umístěn na výstupní zásobník
o Rotující válec po otištění na papír prochází dále kolem čističe, který provede odstranění přebytečného toneru a kolem sběrače elektrostatického náboje
o Barevný tisk je možné docílit použitím různobarevných tonerů
o Výhody laserových tiskáren:
o Velmi kvalitní tisk (300, 600, 1200 dpi a více)
o Vysoká rychlost tisku (až 10 stránek za minutu)
o Nevyžadují používání papíru
o Nevýhody laserových tiskáren:
o Vyšší pořizovací cena (zejména v případě barevných tiskáren)
LED tiskárny
o LED tiskárny pracují na obdobném principu, jako tiskárny laserové
o Na rozdíl od laserových tiskáren však nepoužívají polovodičový laser, který je vychylován soustava rotujících zrcadel
o Místo toho jsou vybaveny sadou LED diod (umístěných v jedné řadě), které jsou schopny (podobně jako laser) nabít zvolená místa na válci statickou elektřinou
o Výhodou tohoto řešení je nižší ceny, neboť oproti laserovým tiskárnám je zde menší náročnost výroby, mechanismu laserové tiskárny, tj. zejména soustava rotujících zrcadel, musí být velmi přesně vyroben)
o Oproti laserovým tiskárnám poskytují LED tiskárny o něco menší kvalitu tisku
o Pozn. LED tiskárny bývají také někdy chybně označovány jako laserové tiskárny
Tiskárny s pevným inkoustem
o Vyráběny zejména firmou Tektronix
o Pracují na principu zkapalňování pevného inkoustu
o Pevný inkoust je dodáván ve formě voskových tyčinek
o V průběhu tisku jsou jednotlivé tyčinky roztavovány
o Takto roztavený inkoust (v případě barevného tisku inkousty), stéká do miniaturní nádržky)
o Odtud následně dochází k jeho přenesení na buden (válec), prostřednictvím kterého dojde k nanesení barvy na papír

Sublimační tiskárny
o Používané zejména pro tisk barevných fotografii (z digitálních fotoaparátů)
o Pracují na principu sublimace pevného inkoustu, který po zahřátí přechází do plynné fáze
o Různou teplotou lze regulovat množství sublimující inkoustu v daném místě
o Inkoust je dodáván ve formě různobarevného filmu, který postupně prochází nad papírem, kde dochází k zahřátí patřičných míst tohoto filmu a tím k následné sublimaci
o Nevýhody sublimačních tiskáren:
o Nutnost použití speciálního papíru
o Vysoká cena za vytištěnou stránku
o Pomalý tisk (1/4 až ½ stránky/min)
o Výhodou je kvalitní barevný tisk

Komunikace s tiskárnou
o ASCII: jednotlivé znaky, které mají být tištěny jsou posílány do tiskárny v jejich ASCII kódu
o Tiskárna je vybavena vlastními fonty, které při tisku používá
o Vhodné pouze pro tisk textových informací
o Pomocí tzv. ESC sekvencí (autorem tohotot standardu je firma Epson) je možné tiskárnu ovládat (např. nastavení typu písma, řádkování, přepnutí do grafického režimu atd.
o PDL (Page Description Language):
o Jazyky, které popisují vzhled stránky
o Tiskárna musí být vybavena příslušnými obvody (procesorem), které jsou schopny daný jazyk interpretovat a na jeho základě vytvořit obraz tištěné stránky
o Používány zejména u dražších laserových a inkoustových tiskáren
o Mezi nejznámější PDL jazyk patří:
 PCL: jazyk vyvinutý HP
 PostScript: jazyk vyvinutý Adobe
o Windows GDI
 Vytváření obrazu tištěné stránky je prováděno procesorem počítače
 Tiskárna nemusí být vybavena drahým procesorem což snižuje její celkovou cenu