Přípravka pro Matematickou zkoušku pro přijetí na ČVUT - Matematika  Optimalizační metody  Přípravka ČVUT  Matematika ČVUT

Název

Obrázek

Popis

Číselné obory

Výsledek obrázku pro matematikapřirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná a komplexní čísla.
Algebraické výrazy Výsledek obrázku pro matematikamnohočleny, lomené výrazy, mocniny, odmocniny. Podmínky, kdy má výraz smysl.
Rovnice Výsledek obrázku pro matematikalineární, s neznámou ve jmenovateli, kvadratické, s odmocninami, s logaritmy, exponenciální, goniometrické, s absolutními hodnotami. Lineární a kvadratické rovnice s parametrem.
Nerovnice Výsledek obrázku pro matematikalineární, kvadratické, s mocninou či odmocninou, s absolutními hodnotami, goniometrické. Nerovnice v součinovém tvaru.
Soustavy rovnic a nerovnic Výsledek obrázku pro matematika Soustava rovnic a nerovnic
Funkce a jejich vlastnosti Výsledek obrázku pro matematikalineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, mocninné, goniometrické. Definiční obory a obory hodnot.
Posloupnosti a řady Výsledek obrázku pro matematikaaritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, součet geometrické řady, součet prvních n členů aritmetické či geometrické řady.
Planimetrie Výsledek obrázku pro matematikatrojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice, kruh, geometrická zobrazení.
Analytická geometrie Výsledek obrázku pro matematikasouřadnice bodu a vektoru, přímka v rovině (obecná rovnice, parametrický tvar), úhel a skalární součin, vektorový součin, roviny a poloroviny, kuželosečky.
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika Výsledek obrázku pro matematikapermutace, kombinace a kombinace s opakováním, binomická věta při řešení úloh, pravděpodobnost náhodného jevu, nezávislost jevů, podmíněná pravděpodobnost.